เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,867,356 hits to-date.   This site has seen 176,867,356 hits to-date.   This site has seen 176,867,356 hits to-date.   This site has seen 176,867,356 hits to-date.   This site has seen 176,867,356 hits to-date.   This site has seen 176,867,356 hits to-date.   This site has seen 176,867,356 hits to-date.   This site has seen 176,867,356 hits to-date.   This site has seen 176,867,356 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว พิมพ์

จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

Image Image

      วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปี 2552 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

       กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ และในวันนี้ทีทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการรายงานข่าวสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นโอกาสให้เครือข่ายประชาชนด้านการข่าวได้พบปะสร้างความคุ้นเคย และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบการข่าวของจังหวัดชลบุรีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างสูงสุดต่อไป

       สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิก อส. อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค1,มทบ.14,ตำรวจสันติบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

       นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาหลายประการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบถึงความสงบเรียนร้อยและความมั่นคงภายในของประเทศ การดำเนินการของภาครัฐ ที่จะควบคุม แลป้องกันปัญหาดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแผนและมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่การที่จะได้ข้อมูลข่าวสารอยางครบถ้วนนั้น ภาครัฐฝ่ายเดียวยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่จะช่วยสอดส่อง ดูแล แสวงหา รวบรวมข้อมูลข่าวสารนำเสนอให้แก่ทางราชการได้รับทราบอีกทางหนึ่ง

      อย่างไรก็ดีการจัดทำโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวขึ้น เพื่อหวังให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการทำงานด้านการข่าว และช่วยเป็นแหล่งข่าว หรือเครือข่ายด้านการข่าวแก่จังหวัด และหน่วยอื่นๆอย่างครอบคลุม ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้เรียนรู้ จดจำ พร้อมนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในหน้าที่ของเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดชลบุรี อย่างเต็มที่ต่อไป

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.