เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,237,679 hits to-date.   This site has seen 177,237,679 hits to-date.   This site has seen 177,237,679 hits to-date.   This site has seen 177,237,679 hits to-date.   This site has seen 177,237,679 hits to-date.   This site has seen 177,237,679 hits to-date.   This site has seen 177,237,679 hits to-date.   This site has seen 177,237,679 hits to-date.   This site has seen 177,237,679 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคกลาง พิมพ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภาคกลาง

Image

      วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเขตภาคกลาง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิด

      สืบเนื่องจากในแต่ละปี รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าโดยผ่านขบวนการสหกรณ์ ในปัจจุบันสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวนมากกว่า 13,700 แห่ง แต่ละแห่งมีกลุ่มอาชีพสังกัดอีกจำนวนมาก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีสมาชิกจำนวน 10,800,000 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้า ได้แก่ ข้าวสาร พืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป หัตถกรรม และอื่นๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนงานที่จะจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม 5 ครั้ง โดยจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

      นายอัจฉราวรรณ จิตตานนท์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพจังหวัดชลบุรี จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเขตภาคกลาง เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้สหกรณ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรของผลิตและผู้บริโภคโดยทั่วไป โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ จำนวน 213 แห่ง จาก 61 จังหวัด จำนวน 252 บูธ ร่วมนำสินค้าและผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนจากจังหวัดต่างๆ มาจำหน่ายภายในงาน

      สำหรับการแสดงบนเวทีมีให้ชมกันทุกคืน เช่น สาวมาด เมกกะแดนช์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ วิด ไฮเปอร์ และวงเฟรม โดยเฉพาะในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2552 เป็นการประกวดร้องเพลงระดับเยาวชน อายะระหว่าง 6-12 ปี อีกด้วย

      นายทรงพล จำปาพันธุ์ กล่าวว่า จากอดีตที่ผ่านมากว่า 90 ปี สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการขัยเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี พ.ศ.2551 มีปริมาณธุรกิจรวมถึงร้อยละ 10 ของ GDP ของประเทศ และรัฐบาลได้อาศัยสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศมาตามลำดับ แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลกระทบจากปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกก็ตาม หลักและวิธีการสหกรณ์ เป็นเรื่องที่สามารถประยุกต์เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ทุกยุคสมัย นั่นคือ การรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สหกรณ์จึงนับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาได้อีกวิธีหนึ่ง ดังนั้น ในแต่ละปีรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการผลิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ถึงมือประชาชน โดยผ่านระบบสหกรณ์เป็นจำนวนมาก โดยมุ่งเน้นให้มีการนำทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์ โดยมีกิจกรรมที่ต้องทำควบคู่กันไป คือ การส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันและจัดตั้งเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีสมาชิกมากว่า 10 ล้านคน ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้า และบางส่วนก็ได้นำสินค้ามาจำหน่ายในงานวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพราะนอกจากจะส่งเสริมเผยแพร่ให้คนรู้จัดสหกรณ์ สินค้าสหกรณ์ และยังเป็นช่องทางที่จะกระจายสินค้าจากสมาชิกผู้ผลิตออกสู่ตลาดปลายทาง ถึงมือผู้บริโภคที่เป็นประชาชนโดยตรง

        อย่างไรก็ตามการจัดงานในวันนี้ เป็นการช่วยในการเผยแพร่สินค้าสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วๆไปมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรมอีกด้วย

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.