• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,942,081 hits to-date.  This site has seen 178,942,081 hits to-date.  This site has seen 178,942,081 hits to-date.  This site has seen 178,942,081 hits to-date.  This site has seen 178,942,081 hits to-date.  This site has seen 178,942,081 hits to-date.  This site has seen 178,942,081 hits to-date.  This site has seen 178,942,081 hits to-date.  This site has seen 178,942,081 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สัมมนาใหญ่วิทยุชุมชน-เคเบิ้ลทีวี พิมพ์

จังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาใหญ่สถานีวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวี

Image

      วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาใหญ่สถานีวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมสุพรรณหงส์ โรงแรมเอ – วัน เดอะรอยัล ครูซ  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาชมรมวิทยุชุมชนประจำอำเภอทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรี ชุมรมเคเบิ้ลทีวีชลบุรี เพื่อเป็นสื่อกลางนำเรื่องราวต่างๆ ไปดำเนินการสื่อสารผ่านทางรายการต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางที่สุด โดยกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ภาคเช้าเป็นการให้ความรู้ทางด้านโรคเอดส์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ส่วนภาคบ่ายเป็นการให้ความรู้ในเรื่องวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี ทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย โดยมี พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และเรื่อง อนาคตของสื่อท้องถิ่น ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดย นายพากเพียร สุนทรสิต ผู้อำนวยการสำนักการบริการอย่างทั่วถึง

      นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอดส์สะสมประมาณ 1.1 ล้านคน ซึ่งจังหวัดชลบุรี มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละประมาณ 15,000 คน หรือเฉลี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงวันละ 41 คน จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อเอดส์อยู่ในลำดับต้นของประเทศ คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มในจังหวัดชลบุรี ได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักในสถานการณ์ปัญหาเอดส์ของจังหวัดชลบุรี ลดละ เลิก พฤติกรรมเสียงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และให้ผู้ได้รับเชื่อเอชไอวี (HIV) ได้เข้ารับการรักษา ไม่แพร่กระจายเชื้อสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ และเสริมสร้างการยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ เพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้จัดรายการวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีที่เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์เอดส์ของจังหวัดชลบุรี สามารถนำไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการต่างๆ เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างกว้างขวางต่อไป

     สำหรับภาคบ่าย เป็นการอภิปลายเรื่อง วิทยุชุมชนและเคเบิ้ล ทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย โดย พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และเรื่อง อนาคตของสื่อท้องถิ่น ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยนายพากเพียร สุนทรสิต ผู้อำนวยการสำนักการบริการอย่างทั่วถึง สำนักงาน กทช. เพื่อให้ผู้จัดรายการ สถานีวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี สถานีวิทยุหลัก และสื่อมวลชนในจังหวัดชลบุรี ได้ทราบถึงขบวนการต่างๆ โดยเฉพาะวิทยุชุมชน และนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

      นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านโรคเอดส์และแนวทางการดำเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวี จังหวัดชลบุรี โรคเอดส์ เป็นโรคที่ทุกคนรู้จักและเกรงกลัวอันตรายจากโรคร้อยนี้ เพราะเนื่องจาก โรคเอดส์เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว ไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียาชนิดใดที่จะรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีความเจริญในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ประกอบกับมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในระดับประเทศและระดับโลกอยู่หลายแห่ง เช่นเมืองพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จักกันดี มีสถานเริงรมย์หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศที่มีประชากรเข้ามาทำงานอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก การลดอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่เป็นไปได้ยาก จังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านโรคเอดส์ เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.