• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,940,722 hits to-date.  This site has seen 178,940,722 hits to-date.  This site has seen 178,940,722 hits to-date.  This site has seen 178,940,722 hits to-date.  This site has seen 178,940,722 hits to-date.  This site has seen 178,940,722 hits to-date.  This site has seen 178,940,722 hits to-date.  This site has seen 178,940,722 hits to-date.  This site has seen 178,940,722 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รณรงค์ ปชส.สินค้าเกษตรปลอดภัย พิมพ์

งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดชลบุรี

Image

        วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณตลาดนัดสินค้าเกษตร หน้าอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

         สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและเป็นครัวของโลก มีการขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร สร้างความปลอดภัยทางด้านอาหาร จากระดับไร่นาสู่โต๊ะอาหาร รับรองแหล่งผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ของสินค้าเกษตรทีสำคัญด้านพืช ปศุสัตว์และประมง ให้มีความปลอดภัยจากสารเคมีแก่ผลิตและผู้บริโภค

         นายนิเวช โรจนชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดมีศักยภาพทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ประมาณ 416,003 บาทต่อหัว และเป็นแหล่งผลิตอาหารให้ประชากรและนักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีต้องการบริโภค สินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิต โครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ปี 2552 ได้ดำเนินการ 9 กิจกรรม คือ 1.รับรองแหล่งผลิตผักปลอดภัย 2.ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในโรงเรียน 20 โรงเรียน อำเภอละ 2 โรงเรียน 3.การสร้างตราสินค้าเกษตรปลอดภัย ดำเนินการ 6 สินค้า 4.พัฒนาระบบสารสนเทศสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ดำเนินการฝึกอบรมและอยู่ระหว่างการหรับข้อมูล 5.การตรวจรับรองแหล่งผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้าเกษตร ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรในตลาดนัดสินค้าเกษตร หน้าอำเภอเมือง  6.รณรงค์และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย  7.ฝีกอบรมเจ้าหน้าที่ และสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย  8.เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มอาชีพ  และ9.ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร

         สำหรับการาจัดงานในวันนี้  เป็นการแสดงผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กว่า 150 ร้าน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องชั่ง การตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าเกษตร และการประชาสัมพันธ์กาให้ความรู้สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ Q เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยที่สำคัญของจังหวัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสนในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

            นายเสนีย์  จิตตเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า   การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดชลบุรี ปี 2552 ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ และครบวงจร ทั้งทางด้านสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดห่วงโซ่อาหาร และในปี 2552 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดชลบุรีดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาแหล่งผลิต จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน และอาหารปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนกาผลิตอาหารปลอดภัย ให้บรรลุผลสำเร็จ เกษตรกรผู้ผลิต สามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิต ที่พึ่งพาการใช้ปุ๋ยและสารเคมี เข้าสู่ระบบความปลอดภัยมากขึ้น เช่น มาตรฐานการผลิตการเกษตรดีที่เหมาะสม GAP มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ GMP ระดับโรงงาน HACCP ระดับโรงงานมาตรฐานฟาร์มประมง มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล COC ภายใต้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเครื่องหมาย Q เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรอง ระบบ สินค้าเกษตรและอาหารที่แสดงถึงคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยให้การรับรองตั้งแต่ระดับ ไร่นาจนถึง ผู้บริโภค

            อย่างไรก็ตาม  ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไป อาหารที่รับประทาน หากสะอาดถูกสุขอนมมัยมีคุณภาพ ไม่มีสิ่งเจือปนที่เป็นโทษต่อร่างกาย และรับประทานครบหมวดหมู่ที่ร่างกายต้องการ ก็จะมีสุขภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย ไกลหมอ

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.