เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,011,199 hits to-date.   This site has seen 178,011,199 hits to-date.   This site has seen 178,011,199 hits to-date.   This site has seen 178,011,199 hits to-date.   This site has seen 178,011,199 hits to-date.   This site has seen 178,011,199 hits to-date.   This site has seen 178,011,199 hits to-date.   This site has seen 178,011,199 hits to-date.   This site has seen 178,011,199 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
ทุ่มงบ 68 ล้านหนุนท่องเที่ยวเกาะลอย พิมพ์

เทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะลอย 68 ล้านบาท

      เทศบาลเมืองศรีราชา นำโดยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา และพี่น้องประชาชนชาวศรีราชา ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และ ที่ปรึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสาธารณะเกาะลอย เพื่อสนับสนุนงบประมาณพัฒนาเกาะลอย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา  ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาอนุมัติงบ 36 ล้านบาท ซ่อมแซมและสร้างท่าเทียบเรือศรีราชา-เกาะสีชัง ให้นักท่องเที่ยวได้มีความสะดวกและความปลอดภัยมากกว่าปัจจุบัน พร้อมทั้งเตรียมจัดสรรงบประมาณอีก กว่า 68 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชาซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณภายในปีงบประมาณ 53-54

      สำหรับรายละเอียด การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยว บริเวณเกาะลอย ระยะที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการทำการพัฒนาพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับระดับทางเดินและจุดชมวิว ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ถนนที่ จอดรถ ลานชมวิว ระบบระบายน้ำ พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม  มีความกลมกลืนกับธรรมชาติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้ ปลูกตกแต่งไม้ประดับโดยรอบและจัดทำสนามหญ้าเพื่อเพิ่มความสวยงาม โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองศรีราชา ตลอดจนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น และเพื่อให้การจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ระดับมาตรฐานที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่น เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวภายในเกาะลอย จึงควรทำการพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณเกาะลอย เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชมเกาะลอย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่มีคุณภาพเพิ่มมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีการวางแผนปฎิบัติการเชื่อมโยงโครงการต่าง ๆ อย่างมีระบบ โดยใช้ระยะเวลาในการบริหารจัดการตามขั้นตอนกระบวนการ และการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

     ด้วยหลักการและเหตุผล ดังกล่าว เทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลฯ มีความคิดเห็นร่วมกันให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่อำนวยความสะดวก   และสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยว บริเวณเกาะลอย ระยะที่ 2 ขึ้นซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม น่าท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และกระตุ้นภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วยซึ่งคาดว่าเมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้วนั้น จะทำการพัฒนาพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับระดับทางเดินจุดชมวิว ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ถนน ที่จอดรถ ลานชมวิว ระบบระบายน้ำและพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้ ปลูกตกแต่งไม้ประดับและสนามหญ้า ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน และอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองศรีราชา โดยใช้งบประมาณจากเงินสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว จำนวน 68 ล้านบาท โดยเมื่อได้รับงบประมาณดังกล่าวแล้ว จะสามารถดำเนินจัดจัดจ้างตามระเบียบพัสดุได้ในทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้เนื่องด้วยมีรูปแบบการก่อสร้างที่พร้อมจะดำเนินการอยู่แล้ว

     หัวใจหลักสำคัญในการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยว บริเวณเกาะลอย ระยะที่ 2 เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไป อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพเมืองของชาวศรีราชา ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมืองน่าเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมา  และที่สำคัญมีความสุขกาย สบายใจ และพร้อมนำความสะดวกสบาย และความสบายใจถ่ายทอดสู่ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวเมืองศรีราชา ให้หันกลับมาท่องเที่ยวเมืองศรีราชาและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น 

*** งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศรีราชา

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.