เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,015,172 hits to-date.   This site has seen 178,015,172 hits to-date.   This site has seen 178,015,172 hits to-date.   This site has seen 178,015,172 hits to-date.   This site has seen 178,015,172 hits to-date.   This site has seen 178,015,172 hits to-date.   This site has seen 178,015,172 hits to-date.   This site has seen 178,015,172 hits to-date.   This site has seen 178,015,172 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
คณะ กก.ผังเมือง ตรวจเยี่ยม จ.ชลบุรี พิมพ์

คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง ตรวจเยี่ยมจังหวัดชลบุรี

 Image

       วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 พลโทนิวัติ บูรณะกูล ประธานคณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง พร้อมคณะตรวจเยี่ยม และรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ณ ห้องพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2552) ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองของประเทศเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2552) ได้บัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองหลายประการ

       พลโทนิวัติ บูรณะกูล ประธานคณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง พร้อมคณะตรวจเยี่ยม และรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมืองอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ที่ได้รับทุนและมีกิจกรรมการเมืองภาคพลเมืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเมืองได้จัดการเรียนรู้แก่ตัวแทนโครงการ เพื่อให้นำหลักและวิธีการของโครงการสร้างสำนึกพลเมือง โดยการมีส่วนร่วมในแก่ไขปัญหาชุมชน ไปปรับใช้ดำเนินการในโครงการที่ได้รับทุนครั้งนี้ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง มุ่งให้พลเมืองได้เรียนรู้การแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการกับปัญหาซึ่งชุมชนเผชิญอยู่ และทำอย่างไรจะโน้มน้าวให้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายในระดับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการทำงานร่วมกับของสมาชิกในชุมชน มีขั้นตอนการทำงาน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ การระบุนโยบายสาธารณะในชุมชน การเลือกปัญหาเพื่อแก้ไข การรวบรวมข้อมูลของปัญหา การพัฒนาแฟ้มผลงาน การนำเสนอผลงานเพื่อประชาพิจารณ์ และการสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้

       ประธานคณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง กล่าวต้อนท้ายว่า สมัชชาประชาชนมีความหวังว่าจะสร้างพื้นที่รูปธรรมทางการเมืองภาคพลเมืองขึ้นได้หลายพื้นที่ภาคหลังเสร็จสิ้นโครงการ และจะใช้เงินบงประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยต่อไป

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.