• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,941,937 hits to-date.  This site has seen 178,941,937 hits to-date.  This site has seen 178,941,937 hits to-date.  This site has seen 178,941,937 hits to-date.  This site has seen 178,941,937 hits to-date.  This site has seen 178,941,937 hits to-date.  This site has seen 178,941,937 hits to-date.  This site has seen 178,941,937 hits to-date.  This site has seen 178,941,937 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาล พิมพ์

สปน.จัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

Image

        วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกขึ้น ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายระพีพันธุ์ สริสวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด

        การจัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาครั้งสุดท้ายจากทั้งหมด 4 ครั้งใน 4 ภาคทั่วประเทศ โดยได้เริ่มต้นการจัดสัมมนาครั้งแรกที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น และภาคใต้จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นประธาน เป็นกรรมการ และเป็นฝ่ายเลขานุการได้รับทราบเจตนารมณ์ของระเบียบ รับทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ และคู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.

        การจัดสัมมนาในวันนี้ เป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2550 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมมาตรา 55/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 โดยกำหนดให้จังหวัดหนึ่งมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” เพื่อทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อให้การตรวจสอบภาคประชาชนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ออกระเบียบสำนักนายกสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 ขึ้นระเบียบฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 และมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

       สำหรับการสัมมนาในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษใน 3 หัวข้อ คือ หัวข้อที่ 1เจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด บทบาท อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยมีนายมนุชญ์ วัฒนเมร กรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นวิทยากร หัวข้อที่ 2 การดำเนินภารกิจของ ก.ธ.จ. โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยนายชั่งทอง โอกาศศิริวิทย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวข้อสุดท้าย มุมมองการปฏิบัติงานในฐานะประธาน ก.ธ.จ. โดยนายธีรภัทร สันติเมทนีดล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ตรวจราชการที่ 17 เพื่อรับทราบถึงกรอบแนวทางและคู่มือในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ กธจ คณะผู้จัดการสัมมนาได้เชิญวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นผู้มีส่วนในการร่างคู่มือการปฏิบัติงานของ กธจ มาชี้แจงทำความเข้าใจในสาระสำคัญของคู่มือซึ่งจะใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน กธจ ต่อไปด้วย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อชัดถามเพื่อการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงาน กธจ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

       นายระพีพันธุ์ สริสวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่7) พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะต้องแจ้งให้จังหวัด และอำเภอดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ระเบียบมีผลใช้บังคับ และบัดนี้ได้ดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ของแต่ละจังหวัดทั้ง 75 จังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว ยังคงมีบางจังหวัดที่ต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากไม่สามารถสรรหา ก.ธ.จ. ได้ครบตามจำนวน และ หรือ ก.ธ.จ. ที่ได้รับการคัดเลือกบางรายขาดคุณสมบัติตามที่ระเบียบกำหนด โดยในส่วนของ ก.ธ.จ. เขตพื้นที่ภาคภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 25 จังหวัดนี้ ปลัดสำนักนายรัฐมนตรีได้ลงนามรับรองประกาศรายชื่อ ก.ธ.จ. ของเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกแล้ว จำนวน 21 จังหวัด ส่วนที่เหลืออีก 4 จังหวัดอยู่ในระหว่างดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามจำนวนที่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดไว้

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.