• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,614,105 hits to-date.  This site has seen 174,614,105 hits to-date.  This site has seen 174,614,105 hits to-date.  This site has seen 174,614,105 hits to-date.  This site has seen 174,614,105 hits to-date.  This site has seen 174,614,105 hits to-date.  This site has seen 174,614,105 hits to-date.  This site has seen 174,614,105 hits to-date.  This site has seen 174,614,105 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สัมมนาข้อมูลข่าวสารที่จังหวัดชลบุรี พิมพ์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ โรงแรมรัตนชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธานี สามารถกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

Image

       พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐอย่างกว้างขวาง เพื่อสามารถแสดงความคิดเป็นและให้สิทธิทางการเมืองและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ของรัฐให้มีความถูกต้อง และโปร่งใส

       สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค รวม 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร นครพนม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลำปาง สุโขทัย พิจิตร และนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ตลอดจนสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สมาชิกภายในชุมชนของตนเองและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสและปกป้องทรัพยากรชุมชนได้มากขึ้น ในการสัมมนาครั้งนี้ได้แบ่งเป็นการบรรยายใน 2 หัวข้อด้วยกันคือ สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการใช้สิทธิรับรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ มีส่วนสำคัญในการทำให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       นายธานี สามารถกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค ในการจัดสัมมนาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ตามหลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่ให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน เว้นแต่จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติยกเว้นไว้อย่างชัดเจน

       การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ผู้นำชุมชนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของกฎหมายข้อมูลข่าวสารและนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สมาชิกภายในชุมชนของตนเองและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามรถใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นเครื่องมือสำคัญในการขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ อันจะทำให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอในการปกป้องสิทธิของตนเอง และมีส่วนร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนมากยิ่งขึ้น

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 30 กันยายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.