• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,373,328 hits to-date.  This site has seen 82,373,328 hits to-date.  This site has seen 82,373,328 hits to-date.  This site has seen 82,373,328 hits to-date.  This site has seen 82,373,328 hits to-date.  This site has seen 82,373,328 hits to-date.  This site has seen 82,373,328 hits to-date.  This site has seen 82,373,328 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สำนักนายก ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี พิมพ์

     หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Image

 

     วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแสนสุข และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพานทอง
     ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะกวด หรือ(Government Easy Contact Center :GECC) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกขึ้น โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ในวันข้าราชการพลเรือน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกกำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้นำไปปฏิบัติ และให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน
     และในวันนี้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่2 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ให้ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง โดยในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลบึง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  โดยมีคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ประกอบด้วย นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นางกิตติยา คัมภีร์ อดีตรองเลขาธิการ ก.พ.ร นางมาลินี ภาวิไล และนางศิรินทร เดชาภิวุฒิ ผู้แทนศูนย์บริการประชาชนก่อนอื่นต้องขอชื่นชมที่ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติอย่างที่เป็นรูปธรรมโดยการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่ ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ และขอแสดงความยินดีที่หน่วยงานที่ได้ผ่านการคัดกรองด้านเอกสารตามเกณฑ์การสมัคร เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center :GECC) เบื้องต้นคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก จะพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พบในวันตรวจประเมินในส่วนที่ให้บริการ และจะนำผลการตรวจประเมินในวันนี้เข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองของอนุกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ทั้ง 11 คณะ ที่ตั้งขึ้นเพื่อลงพื้นที่ทั่วประเทศในการตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น จำนวน 318 ศูนย์จากหน่วยงานที่สมัครขอรับการประเมินทั้งสิ้น จำนวน 431 ศูนย์ หลักจากนั้นจะนำผลการกลั่นกรองเข้าสู่การพิจารณาตัดสิ้นของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และจะประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์ WWW.psc.opm.go.th รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบภายในเดือนสิงหาคม 2560  และจัดพิธีมอบโล่กับตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกให้แก่หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวก ภายในเดือนกันยายน 2560 ต่อไป
     หากหน่วยงานใดได้รับการรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก จะมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการด้วย หลังจากนั้นหน่วยงานต้องเข้าสู่กระบวนการสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกอีกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการรักษาคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.