• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 89,361,234 hits to-date.  This site has seen 89,361,234 hits to-date.  This site has seen 89,361,234 hits to-date.  This site has seen 89,361,234 hits to-date.  This site has seen 89,361,234 hits to-date.  This site has seen 89,361,234 hits to-date.  This site has seen 89,361,234 hits to-date.  This site has seen 89,361,234 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประกาศสรรหาอธิการบดี มทร.ตะวันออก พิมพ์

     เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ และประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Image

 

     คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ และประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สามารถขอรับใบสมัคร ได้ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560  ในวันเวลาราชการได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
     1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ  ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     2. สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย
     3. สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
     4. สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
     หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.rmutto.ac.th  หัวข้อ “การสรรหาอธิการบดี” และสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  2560 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2560 ทางช่องทางดังนี้
     1. ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
     2. ทางไปรษณีย์ตอบรับมาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
     3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
     ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จึงถือว่าได้ส่งใบสมัครสมบูรณ์แล้ว
     ในวันที่ 7 กันยายน 2560  คณะกรรมการสรรหา ฯ ดำเนินการดังนี้
     1. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามคุณสมบัติในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วิธีการสรรหา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2560
     2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
     3. แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ทุกคนทราบ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบผ่านทางเว็บไซต์
     ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติยืนยันการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมส่งเอกสารแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและประวัติ
     ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ผู้ตอบรับการสรรหาอธิการบดีนำเสนอแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (คนละ  30 นาที) และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (คนละ 15 นาที) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี และ คณะกรรมการสรรหาฯ  พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีให้ได้จำนวนอย่างน้อยสองชื่อแต่ไม่เกินสามชื่อ และจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อตามลำดับอักษร 
     ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560  คณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งผลผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดวันลงมติเลือกอธิการบดี
     วันที่ 19  ตุลาคม 2560 ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง แถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอ
     วันที่ 24 ตุลาคม 2560  งานสภามหาวิทยาลัย จัดทำเอกสารผู้ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบดำรงตำแหน่งอธิการบดี เสนอ สกอ. เพื่อเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อไป
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 17 กรกฎาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.