เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,864,572 hits to-date.   This site has seen 107,864,572 hits to-date.   This site has seen 107,864,572 hits to-date.   This site has seen 107,864,572 hits to-date.   This site has seen 107,864,572 hits to-date.   This site has seen 107,864,572 hits to-date.   This site has seen 107,864,572 hits to-date.   This site has seen 107,864,572 hits to-date.   This site has seen 107,864,572 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รมช.ศึกษาฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พิมพ์

     วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางมาจังหวัดชลบุรีเพื่อตามตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาสาสตร์ (ชลบุรี) โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

Image

     สำนักงานคระกรรากรรการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักงานคระกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตและบ่มเพาะนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นเลิศทางด้านการผลิต คิดค้นเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี เป็นสถาบันการศึกษานำร่องแห่งแรก เริ่มดำเนินการสอนด้านอุตสาหกรรม สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ต่อมาในปี 2553 ได้มีการขยายโครงการไปยังสถานศึกษาในสังกัด สอศ. อีก 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานเป็นฐาน มีความต่อเนื่องของการเรียนรู้ ต้องเริ่มด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ นำมา และพาไปให้เป็นลงมือทำตามโปรเจค หรือสิ่งที่คิดค้นขึ้น การย้ำและทำให้สำเร็จในกระบวนการต่อไป
     นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี มีสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐ 8 แห่ง สถานศึกษาเอกชน 25 แห่ง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพให้แก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) แห่งนี้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ PJBL โดยใช้กระบวนการ STEM ในการจัดการศึกษา เป็นแหล่ง ค้นคว้า วิจัน และถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ประยุกต์ เผยแพร่และการบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการฝึกฝนผู้เรียน ให้เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ นำความรู้ไปศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคมต่อไป
     ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน การดูแลการศึกษาของเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงขั้นประกอบสัมมาชีพได้ รวมถึงมุ่งเน้นการให้ความรู้เด็ก การทำให้เด็กสนุก มีความสุขกับการเรียน และมีความขวนขวายในการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาในทุกสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องช่วยกัน
     สำหรับการเดินทางมาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำรงชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความแตกแยก เพื่อสังคมไทยที่สงบสุขต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.