เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,866,716 hits to-date.   This site has seen 107,866,716 hits to-date.   This site has seen 107,866,716 hits to-date.   This site has seen 107,866,716 hits to-date.   This site has seen 107,866,716 hits to-date.   This site has seen 107,866,716 hits to-date.   This site has seen 107,866,716 hits to-date.   This site has seen 107,866,716 hits to-date.   This site has seen 107,866,716 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. เปิดโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง รุ่น2 พิมพ์

     วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 พลตรี ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง รุ่นที่ 2 บ้านสระนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมหนุ่มน้อย องค์การบริหารส่วน ตำบลนาวังหิน จังหวัดชลบุรี

Image

 

     ตามที่กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจาก กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ให้ดำเนินการฝึกจัดตั้ง หรือทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้าน ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การป้องกันตนเอง ตามสภาพของการรวมตัวกันของราษฎรในหมู่บ้าน และสามารถต่อต้านภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดยการผนึกกำลังของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีเป็นอย่างดี
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้จัดอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกนตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้าน อพป.ให้มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง เพื่อผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน อพป. มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติและการอบรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 นาย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนต่อไป
     พันตรี ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการของโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ (อพป.) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2517 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้าน ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) เพื่อผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน อพป. มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ      
     สำหรับการดำเนินงานของหมู่บ้าน อพป. มีหลักที่สำคัญ 3 งาน ได้แก่ งานพัฒนาบริการ (พบก.) งานพัฒนาบริหารหมู่บ้าน อพป. (พบม.) และงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (รปภ.) และในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 9 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 13 กุมภาพันธ์ 2561ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกเบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ การยิงปืนด้วยกระสุนจริง การตั้งจุดตรวจ การวางแผนชุมชน และการฝึกป้องกันบรรเทาสารภัยในหมู่บ้าน การพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.