เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,868,110 hits to-date.   This site has seen 107,868,110 hits to-date.   This site has seen 107,868,110 hits to-date.   This site has seen 107,868,110 hits to-date.   This site has seen 107,868,110 hits to-date.   This site has seen 107,868,110 hits to-date.   This site has seen 107,868,110 hits to-date.   This site has seen 107,868,110 hits to-date.   This site has seen 107,868,110 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ พิมพ์

     วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รับมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

Image

 

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบาย และมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้หลายหลายมีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ ทำแล้วมีตลาดรองรับ ขายได้ราคา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นไป
     นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดสำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีอัตราความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างสูงใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม และด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการเกษตร มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 1,145,426 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจทีสำคัญหลายชนิด และจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาว 160 กิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเล มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลเพื่อจำหน่ายเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย
     นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณราการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมกันส่งเสริม ผลักดันภาคการเกษตรทั้งในด้านการผลิตและการตลาด โดยดำเนินการจัดประชุมสัมมนา เป็นรายภาคจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นจัดการประชุมครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และประมงอำเภอ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 1,192 คน
     นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสินค้าเกษตรกรราคาตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับ ซึ่งต้องทำการแก่ไขโดยเร่งด่วน การกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดั้งนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งผลักดันนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ลงสู่พื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างขัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านกลไกสำคัญคือบุคลากรในพื้นที่ที่มีตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับตำบล การมอบนโยบายในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และสื่อสารให้เกิดความเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการเชื่อมประสานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับภาคส่วนอื่นที่ร่วมกันขับเคลื่อน ภาคการเกษตรให้ระบบการผลิตและการตลาดมีความสอดคล้องสมดุลกัน จึงอย่างให้ทุกหน่วยงานในทุกระดับต้องให้ความร่วมมือสอดประสานการดำเนินงานร่วมกันอย่างเต็มที เพื่อให้การขับเคลื่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของเกษตรกรได้ต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.