เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,863,345 hits to-date.   This site has seen 107,863,345 hits to-date.   This site has seen 107,863,345 hits to-date.   This site has seen 107,863,345 hits to-date.   This site has seen 107,863,345 hits to-date.   This site has seen 107,863,345 hits to-date.   This site has seen 107,863,345 hits to-date.   This site has seen 107,863,345 hits to-date.   This site has seen 107,863,345 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
วัฒนธรรมชลบุรี จัดการประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรม ประจำปี 2561 พิมพ์

     วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Image

 

     ตามที่มีพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับ ต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อแถลงผลงาน งบดุล แผนงานประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้สมาชิกสภาวัฒนธรรมทราบ และมีสมาชิกสภาวัฒนธรรม มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม
     นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในฐานะเลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจักโครงการประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันนี้ เพื่อการแถลงผลการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดในปีงบประมาณ 2560 การบรรยายเรื่องการปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสภาวัฒนธรรม การประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
     สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน  50 คน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ และสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัด รวมทั้งสิ้น 312 คน
     นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สภาวัฒนธรรม เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีกฎหมายรองรับมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นพลังสำคัญต่อการดำเนินงานวัฒนธรรมในชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม และเกิดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทย
     สำหรับการประชุมในวันนี้ ขอให้สมาชิกสภาวัฒนธรรม นำความรู้ และนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่อย่างยังยืนต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.