เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,860,604 hits to-date.   This site has seen 107,860,604 hits to-date.   This site has seen 107,860,604 hits to-date.   This site has seen 107,860,604 hits to-date.   This site has seen 107,860,604 hits to-date.   This site has seen 107,860,604 hits to-date.   This site has seen 107,860,604 hits to-date.   This site has seen 107,860,604 hits to-date.   This site has seen 107,860,604 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กอ.รมน. จ.ชลบุรี จัดโครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล พิมพ์

     วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 นายพิศิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอหนองใหญ่ เป็นประธานในพิธีโครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนด้านการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

Image

     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย กศน.ชลบุรี พัฒนาชุมชนอำเภอ เกษตรอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, กศน.ตำบล จัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบลในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ยังเป็นการให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ขยายผลไปในวงกว้างเพื่อประโยชน์ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
     สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาปราชญ์ชาวบ้านให้มีความรู้และนำไปขยายผลประกอบกิจกรรมในพื้นที่ตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นวิทยากร เช่น ร้อยเอก พิชิต เกษรมาลารอง หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความรู้ในเรื่อง การประชาสัมพันธ์หน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี จากนั้นนางสาว ธารทิพย์ พืชพันธ์ุไพศาลครู กศน. อำเภอหนองใหญ่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย จากนั้นนายวิชา โกมลกิจเกษตรปราชญ์เพื่อความมั่นคงประจำตำบลหนองใหญ่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์แคนตัส การขยายพันธุ์ขนุน ด้วยวิธีเสียบยอด การแปรรูปอาหาร(ฟอกเทลลอยแก้ว) และนางเบ็ญจวรรณ จันท์เทวนุมาส ครู กศน.อำเภอหนองใหญ่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (การทำเดคูพาจลงบนหมวกจักรสาร) 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.