เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,867,630 hits to-date.   This site has seen 107,867,630 hits to-date.   This site has seen 107,867,630 hits to-date.   This site has seen 107,867,630 hits to-date.   This site has seen 107,867,630 hits to-date.   This site has seen 107,867,630 hits to-date.   This site has seen 107,867,630 hits to-date.   This site has seen 107,867,630 hits to-date.   This site has seen 107,867,630 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ พิมพ์

     วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Image

 

     ในสมัยก่อน ประเทศแถบยุโรปจะถือว่า  วันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ในหน้าเกษตรกรรม จึงจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงเพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้การปลูกพืชผลเป็นไปด้วยดี  และรวมถึงขอให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ มีความร่มเย็นเป็นสุข
     ส่วนประเทศไทยอุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึ้น ผู้ใช้แรงงานก็มีปัญหามากขึ้น รวมทั้งปัญหาแรงงานก็มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น จนทำให้ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน เพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  โดยในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้จัดประชุมขึ้นพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม จนเป็นที่มาของวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2500 ก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วย
     นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติผู้ใช่แรงงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศชาติ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการณรงค์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน ผู้ใช้แรงงานเกิดความสมาฉันท์ ความปรองดอง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และมีความสัมพันธ์อันดีในสถานประกอบกิจการ เป็นการลดความขัดแย้ง สร้างสันติสุขในองค์กร ส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดชลบุรี และต่อประเทศชาติ ตอลดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำงานของลูกจ้างให้กินดี อยู่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาขบวนการแรงงานจนเกิดผลดีต่อการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป
     สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์ของผู้ใช้แรงงาน ประกวดริ้วขบวน การแสดงดนตรีของกลุ่มสหภาพแรงงาน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน และคาราวานสินค้าราคาถูก ซึ่งรางวัลการประกวดริ้วขบวน จะมีด้วยกัน 3 รางวัล ได้แก่รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.