เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,323,375 hits to-date.   This site has seen 121,323,375 hits to-date.   This site has seen 121,323,375 hits to-date.   This site has seen 121,323,375 hits to-date.   This site has seen 121,323,375 hits to-date.   This site has seen 121,323,375 hits to-date.   This site has seen 121,323,375 hits to-date.   This site has seen 121,323,375 hits to-date.   This site has seen 121,323,375 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กรมเจ้าท่าจัดซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ พิมพ์

     กรมเจ้าท่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ ครั้งที่10

Image

     วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายไพรินทร์ ซูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนืองจากน้ำมันของประเทศไทย” ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสมเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
     กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันปะบรรเทาสาธารณภัย กองบักคับการตำรวจน้ำ ท่าเรือแหลงฉบัง และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และร่วมทดสอบการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหล อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมมั่นในกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย ทอดยาวเลียบอ่าวไทยไปประมาณ 500 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยใช้เวลาเพียง 2 – 3 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำไม่ว่าจะเป็นชายหาด และหมู่เกาะต่างๆ ซึ่งเรียกได้วาเป็นสถานที่พักผ่อนที่เป็นที่นิยมของทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันมีการเติบโตทางด้านธุรกิจ และการลงทุนของสถานบันต่างๆ ทำให้ได้รับการพัฒนามาเป็นจังหวัดบทบาทสำคัญต่อสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จังหวัดชลบุรีก็ยังคงเอกลักษณ์ และเสน่ห์ของความเป็นจังหวัดแห่งการพักผ่อนตากอากาศริมทะเลที่สวยงาม และสงบสุข ผสมผสานกับความแปลงใหม่ และทันสมัย ของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
     จังหวัดชลบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่10 ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีความพร้อมในการประสานงานร่วมกันอย่างบูรณาการ สามารถป้องกันและขจัดคราบน้ำมันไดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
     นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า การฝึกซ้อมขจัดคราบน้ำมันตามแผนปฏิบัติการแห่งชารติ เป็นภารกิจหนึ่งภายใต้ระเบียบสำนักงานกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน โดยตามมติคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน (กปน.) โดกำหนดให้หน่วยงานปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุนภายใต้แผนชาติ ฝึกซ้อมการปฏิบัติการโดยร่วมกันทำการฝึกซ้อมเป้ฯผประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้นับว่าเป็นการฝึกซ้อมครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดสอบ ความพร้อมเพรียงของบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวจ้องในการปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันร่มกันอย่างรวดเร็ว ฉับไว้และมีประสิทธิภาพต่อไป
     สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ การรับฟังการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในการจัดการน้ำมันรั่วไหล และการเสวนาในหัวข้อการบูรณาการความร่วมมือในการขจัดคราบนำมันของประเทศไทย และการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้
     นอกจากนี้ยังได้เชิญหน่วยงานระหว่างประเทศปละประเทศที่มีความตกลงในการป้องกันและขจัดคราบน้ำมันร่มกันกับประเทศไท เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน NASOS จากประเทศเวียดนาม ผู้แทนจากประเทศกัมพูชา ผู้แทน MPA Singapore ผู้แทน GI-SEA ผู้แทน PEMSEA และผู้แทนจากบริษัท OSRL จำกัดอีกด้วย
     นายไพรินทร์ ซูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ท้องทะเลเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง ทั้งในด้านการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ เป็นเส้นทางในการสัญจรทางน้ำที่นับวันยิ่งทวีความความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ รายรอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่สำคัญของไทย และยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล มีการขนส่งน้ำมัน การกลั่นน้ำมัน เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสียงของการเกิดอุบัติเหตุด้านน้ำมัน หรือสารเคมีรั่วไหลขนาดใหญ่ ทำให้เป็นพื้นที่ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษในทุกด้าน เพื่อให้แหล่งทรัพยากรทุกแห่งสามารถสร้างคุณค่าและก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมได้ตามศักยภาพโดยไม่สร้างผลกระทบหรือความเสียหายให้แก่กัน จึงได้ร่วมกันจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ พร้อมการทำความสะอาดชายฝั่ง จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้มีการเพิ่มพูนและเสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการป้องกันและขจัดคราบน้ำมัน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเกิดการประสานงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้สะดวกและราบรื่นอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.