• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,154,408 hits to-date.   This site has seen 111,154,408 hits to-date.   This site has seen 111,154,408 hits to-date.   This site has seen 111,154,408 hits to-date.   This site has seen 111,154,408 hits to-date.   This site has seen 111,154,408 hits to-date.   This site has seen 111,154,408 hits to-date.   This site has seen 111,154,408 hits to-date.   This site has seen 111,154,408 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เกาะสีชังผลักดันการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม พิมพ์

     สีชัง โมเดล องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแรกในจังหวัดชลบุรีที่ผลักดันการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม

Image

     ที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีบาลตำบลเกาะสีชังเป็นประธานในการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการมอบหมายเอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอย กลุ่มพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีโดยมี นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายสัญชัย ชนะสงคราม ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายเสรี คงวัฒนะ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ผศ.บุญเชิด หนูอิ่ม อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องขยะและการจัดการขยะ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากส่วนราชการอำเภอเกาะสีชัง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวเกาะสีชังเข้าร่วมในการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ กว่า 200 คน
     นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา เทศบาลตำเกาะสีชังต้องแบกรับภาระในการกำจัดขยะมากกว่าค่าธรรมเนียมที่ได้มา ทำให้การจัดการกับขยะเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรประกอบกับ เกาะสีชังมีความเหมาะสมทางพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จึงทำให้เกาะสีชังมีการขยายตัวของเมืองที่มีลักษณะเอื้อต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและการเดินเรือมีนักท่องเที่ยวและประชากรแฝงเข้ามาอาศัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้มีขยะเพิ่มขึ้นไปด้วย โดยประชากรที่อาศัยอยู่ที่เกาะสีชังมีจำนวน 4500 คน ประชากรแฝง 3000 คน และนักเที่ยวปีละกว่า          5 แสนคน การจัดเก็บขยะของทางเทศบาลตำบลเกาะสีชังในวันธรรมดา 12 ตัน ในวันหยุด 15-17 ตัน ขยะที่อยู่ในเรือในเขตทะเลที่อยู่ในเขตดูแลของเทศบาลตำบลเกาะสีชังวันละ 1.5 ตัน อยู่นอกเขตวันละ 6 ตันในส่วนของการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลนั้นจะใช้วิธีคัดแยกขยะและส่วนที่เหลือจะนำไปเผาขยะซึ่งมีเตาเผาขยะ 2 ตัวเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการกำจัดขยะที่เพิ่มขึ้นได้  ด้วยติดปัญหาในด้านงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ในการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบในตอนนี้ถ้ายังไม่มีการจัดการกับปัญหาขยะอย่างถูกวิธี ปัญหาขยะของเกาะสีชังที่นับวันจะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น หากไม่รีบดำเนินการควบคุมดูแล จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเกาะสีชังที่ตกต่ำลงและภาคการท่องเที่ยวจะซบเซาในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งโครงการมอบหมายเอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอย กลุ่มพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นี้จะช่วยให้การจัดการขยะของเทศบาลตำบลเกาะสีชังมีประสิทธิภาพและลดค่าใข้จ่ายในการกำจัดขยะรวมไปถึงยังจะมีการสร้างรายได้ให้กับชาวเกาะสีชังจากการจัดจ้างพนักงานจัดเก็บขยะของทางบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาในอนาคต สำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณชาวเกาะสีชังที่สนับสนุนให้ทางเทศบาลตำบลเกาะสีชังได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ไปได้โดยคาดว่าในต้นปี พศ.2562 โรงงานกำจัดขยะจะสามารถรับขยะนำมาจัดการได้
     นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรีได้ประสพกับปัญหาการจัดการขยะในหลายพื้นที่ โดยโครงการมอบหมายเอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอย กลุ่มพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ถือได้ว่าจะเป็นโครงการแรกที่เป็นรูปธรรมในการจัดการกับปัญหาขยะอย่างเป็นระบบโดยการให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดอย่างอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการจัดการขยะของเทศบาลเกาะสีชังจะเป็นต้นแบบในการจัดการขยะต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.