• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,154,888 hits to-date.   This site has seen 111,154,888 hits to-date.   This site has seen 111,154,888 hits to-date.   This site has seen 111,154,888 hits to-date.   This site has seen 111,154,888 hits to-date.   This site has seen 111,154,888 hits to-date.   This site has seen 111,154,888 hits to-date.   This site has seen 111,154,888 hits to-date.   This site has seen 111,154,888 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการ EEC พิมพ์

     ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครกงาพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Image

     วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครกงาพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมปละสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งจันของประเทศ และเพื่อกรจ่ายการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึง
     สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาด้วยคามพร้อมด้านการคมนาคม การขนส่ง โครงการสร้างพื้นที่ฐาน ความต้องการของผู้ประกอบการ การจัดหาทรัพยากรต่างๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่นๆอีกด้วย
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นพระราชบัญญัติ เนื่องจากภาคตะวันออกเป็นพื้นที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง หากมีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ให้การใช้ที่ดินในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ทั้งยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตรกรรมตั้งเดิม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีการวางแผนการบริหารพื้นที่แบบองค์รวม การพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปอย่างแยกส่วนและกระจัดกระจายผลของการขาดการบูรณา ทำให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งการจัดทำระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐจ่างๆ ยังขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน รัฐบาลกำหนดให้ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษ มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นทีชัดเจนแน่นอนโดยเหมะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่อีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.