• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 117,351,711 hits to-date.   This site has seen 117,351,711 hits to-date.   This site has seen 117,351,711 hits to-date.   This site has seen 117,351,711 hits to-date.   This site has seen 117,351,711 hits to-date.   This site has seen 117,351,711 hits to-date.   This site has seen 117,351,711 hits to-date.   This site has seen 117,351,711 hits to-date.   This site has seen 117,351,711 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
มทร. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิมพ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Image

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จัดให้นักศึกษาได้พบกับคณะผู้บริหาร คณบดีในเขตพื้นที่บางพระ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  นายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ กล่าวความภาคภูมิใจในสถาบันและแนวทางการทำงานในอนาคต พร้อมแนะนำสิ่งควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ ดร.จิรายุ  อัครวิบูลย์กิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กล่าวแนะนำข้อมูลและให้ความรู้ด้านงานทะเบียน  การลงทะเบียน การเพิกถอนรายวิชา และการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  รักเกียรติวินัย  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวแนะนำข้อมูลด้านบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา เช่น  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ฐานข้อมูลออนไลน์  สมาคมศิษย์เก่า และ ระบบอีเมล์นักศึกษา  นางสาวนุสรา  หนูกลัด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงงานกิจกรรมนักศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร  งานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา นันทนาการ บริการและสวัสดิการ  นายธำรง  เจียมทองอรุณ ผู้จัดการหอพัก   แนะนำข้อมูลหอพักของมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  คิดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  แนะนำชมรมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ และพี่พบน้องโดยองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ 4 คณะ 1 สถาบัน   แบ่งฐานกิจกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 10 ฐาน จากทีมวิทยากรจากศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศอรฝ.) กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12  ฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน ดังนี้
1. ฐาน UBI  ชมรมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ (Smart Start Up)
2. ฐานมีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำ และมีจิตสาธารณะ
3. ฐานคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและความรับผิดชอบ
4. ฐานมีทักษะทางการสื่อสาร  การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ฐานบัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้ในวิชาชีพ อดทน สู้งาน ใฝ่รู้
6. ฐานมีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
7. ฐานความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นสากลทางวิชาการ
8. ฐานมหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม
9.   ฐานยาเสพติดภัยพิบัติร้ายทำลายชีวิต
10. ฐานผู้ผิดพลาดต้องการโอกาสและกำลังใจ

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 เมษายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.