• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 117,353,757 hits to-date.   This site has seen 117,353,757 hits to-date.   This site has seen 117,353,757 hits to-date.   This site has seen 117,353,757 hits to-date.   This site has seen 117,353,757 hits to-date.   This site has seen 117,353,757 hits to-date.   This site has seen 117,353,757 hits to-date.   This site has seen 117,353,757 hits to-date.   This site has seen 117,353,757 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เทศบาลเมืองชลบุรี จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน พิมพ์

     ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Image

     วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ พื้นที่สาธารณะเลียบถนนฝั่งชายทะเล ด้านหลังสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชลบุรี ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมือง ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยเพิ่มปริมาณและชนิดของพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น และเกิดความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารของชุมชนท้องถิ่นสืบไป
     นายพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาลเมือชลบุรี กล่าวว่า เทศบาลเมืองชลบุรี มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นเลนโคลน มีป่าชายเลนตอลดแนว ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง การบุกรุกที่อยู่อาศัย ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำที่ไม่เหมาะสม พื้นที่บางส่วนมีที่เป็นป่าชายเลนไม่สามารถขยายพันธ์ได้ตามธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนช่วยกันปลูกป่า และขยายพื้นที่ป่าให้เจริญงอกงาม ซึ่งในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ สัตว์น้ำทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นที่การอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนให้กับเยาวชนต่อไป
     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นปลงทะเล 150 ต้น ต้นถั่วขาว 150 ต้น และต้นโกงกาง 700 ต้น ซึ่งดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่น้ำ จำนวน 700 ต้น และพื้นที่บก จำนวน 300 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ อาสาสมัคร คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มพลังชุมชน 20 ชุมชน ครู นักเรียนในสังกัดเทศบาล นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ (CAT) และกำลังพลพร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี จำนวน 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้
     นางสาวจุฑารรัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี กล่าวว่า การส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ปัจจุบันเห็นได้ว่ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และปัญหาป่าชายเลน ได้จัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนกันมากขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศสร้างความตระหนัก จิตสำนึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนทุกคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ช่วยกันฟื้นฟู ดูแลป่าชายเลน ให้มีสภาพที่ดีอุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืนต่อไป
     ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลและเป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์น้ำหลากหลบายชนิด เช่น ปู หอย ปลา กุ้ง เป็นต้น ดังนั้น หากขาดป่าชายเลน สัตว์น้ำก็จะลดจำนวนได้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจและในการประกอบอาชีพประมงในชุมชนและประเทศอย่างมากมาก อีกทั้งป่าชายเลนยังช่วยในการป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล ช่วยป้องกันและชะลอความเร็วของกระแสน้ำที่กระทบชายฝั่ง ช่วยให้หน้าดินมีความแข็งแรงอีกด้วย
     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พสกนิกรชาวชลบุรี ได้ร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ด้วยการปลูกป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 เมษายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.