• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 117,546,666 hits to-date.   This site has seen 117,546,666 hits to-date.   This site has seen 117,546,666 hits to-date.   This site has seen 117,546,666 hits to-date.   This site has seen 117,546,666 hits to-date.   This site has seen 117,546,666 hits to-date.   This site has seen 117,546,666 hits to-date.   This site has seen 117,546,666 hits to-date.   This site has seen 117,546,666 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ครั้งที่2 พิมพ์

     วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ครั้งที่2 ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Image

     ภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ได้แก่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง โดยจังหวัดชลบุรี ถูกวางตำแหน่งให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาทักษะนานาชาติ เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาให้สอดรับกับบริบทความต้องการในพื้นที่ จึงมีแนวคิดที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งจังหวัด ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะเพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดกับผู้เรียนในทุกระดับ เตรียมพร้อมผู้เรียนเข้าสูการทำงานอาชีพในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
     นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพขึ้น เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในด้านการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ เปลี่ยนทัศนคติในการเรียนรู้ของผู้ปกครองและเยาวชนรวมถึงข้อมูลตลาดแรงงานให้กับเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชน และตอบโจทย์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตอบสนองการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้ตอลดชีวิต รวมทั้งการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและการศึกษานอกระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ยังเป็นเวทีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการฝึกอาชีพต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการตลอาดแรงงาน
     สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ เป็นการบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้และแรงงบันดาลใจที่นำไปส่ากรต่อยอด สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้บริการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าหน่วยงานรัฐและเอกชน จำนวน 1,500 คน เสวนา หัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาในจังหวัดชลบุรีกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ดำเนินการเสวนาฯ โดยนางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ และนางสาวสมชนก ลดาตก นักวิชาการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และปฏิบัติงานนักวิชาการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผศ.ดร.อภบลักษณ์ เกษมผลกูล รองอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และนายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ การจัดนิทรรศการ เป็นการแสดงผลงานของหน่วยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโลกทัศน์และเป็นแนวทางในการนำคามรู้ไปประกอบอาชีพ กระจายโอกาสการเจ้าถึงอหล่งงาน และการให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพ เพื่อปูทางสู่สายงานต่อไป
     นอกจากนี้ ภายในงานได้พิธีมองโล่สถานศึกษาต้นแบบและเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานและสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการนำผลงานมาจัดนิทรรศการ จำนวน 40 แห่งอีกด้วย
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ครั้งที่2 เป็นการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ การพัฒนาของจังหวัดและเศรษฐกิจของประเทศ เปิดมุมมองใหม่การศึกษาและเปิดโอกาสของอาชีพให้กับเยาวชนจังหวัดชลบุรีอีกด้วย
     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีคุณค่ายิ่งทำให้ทราบทิศทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนได้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดในการสร้างทางเลือกของอาชีพและสร้างสรรค์งานใหม่ รวมทั้งพัฒนางานเดิมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา สามารถเลือกอาชีพที่ดีที่เหมาะสม สามารพดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 เมษายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.