• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 117,543,736 hits to-date.   This site has seen 117,543,736 hits to-date.   This site has seen 117,543,736 hits to-date.   This site has seen 117,543,736 hits to-date.   This site has seen 117,543,736 hits to-date.   This site has seen 117,543,736 hits to-date.   This site has seen 117,543,736 hits to-date.   This site has seen 117,543,736 hits to-date.   This site has seen 117,543,736 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“แอ่งเล็ก เช็คอินชลบุรี” พิมพ์

     ชลบุรี จัดงานมหกรรมรวมพลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดชลบุรี “แอ่งเล็ก เช็คอินชลบุรี”ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดชลบุรี

Image

     วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดชลบุรี “แอ่งเล็ก เช็คอินชลบุรี”ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชลบุรีขึ้น ระหว่างวันที่ วันที่ 4 – 9 กันยายน 2561 รวม 6 วัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาการของ OTOP ที่มีผลต่อเศรษฐกิจฐานรากนั้น ซึ่งการจัดงานได้แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก ปี 2546-2556 เป็นช่วงหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ - พออยู่พอกิน ช่วงที่ 2 ระหว่างปี 2557 – 2560 เป็นช่วงหลากเสน่ห์หลายผลิตภัณฑ์ – อยู่ดีกินดี และช่วงที่ 3 ในปี 2561 เป็นช่วงนวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย – มั่งมี - ศรีสุข ซึ่งเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้า OTOP โดยรัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือทุกด้านเป็นการกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน หรือ แอ่งเล็ก ที่มีอัตลักษณ์ และช่วยกันยกระดับสินค้าโดยนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีของชุมชนอย่างน้อย 1 หมู่บ้านต่อสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง
     นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ 5 เป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน แสดงจุดเด่น อัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งการนำเสนอสินค้าเด่น บริการที่น่าประทับใจ จัดแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์เฉพาะตัวของชุมชน การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  จำนวน 37 หมู่บ้าน ซึ่งการจัดงาน มหกรรมรวมพลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดชลบุรี “แอ่งเล็ก เช็คอินชลบุรี” โดยดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
     ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 9 กันยายน 2561 รวม 6 วัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)  จำนวน จำนวน 200 บูธ 370 ผลิตภัณฑ์ การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน เสน่ห์อัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดชลบุรี จำนวน 37 หมู่บ้าน
     ส่วนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2561 รวม 5 วัน ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน จำนวน 90 บูธ และจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน เสน่ห์อัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 บูธ
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดชลบุรี นับเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะส่งผลดีกับนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมมาผสมสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าท้องถิ่น พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ต่อไป
     สำหรับจังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแอ่งใหญ่มากมาย แต่วันนี้เรามี แอ่งเล็ก ที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 37 หมู่บ้าน มีการพัฒนาสินค้า/กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 370 ผลิตภัณฑ์ โดยการดำเนินงานต่างๆ ต้องมีการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการพัฒนาแบบบูรณาการ ในการจัดงาน มหกรรมรวมพลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดชลบุรีครั้งนี้ จะทำให้ก่อเกิดรายได้แก่คนในชุมชน มีจุดขายที่เป็นเสน่ห์ มีประวัติ ตำนาน ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัยอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 เมษายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.