• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 114,565,493 hits to-date.   This site has seen 114,565,493 hits to-date.   This site has seen 114,565,493 hits to-date.   This site has seen 114,565,493 hits to-date.   This site has seen 114,565,493 hits to-date.   This site has seen 114,565,493 hits to-date.   This site has seen 114,565,493 hits to-date.   This site has seen 114,565,493 hits to-date.   This site has seen 114,565,493 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัสระดับชุมชน” พิมพ์

     ชลบุรี จัดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน

Image

     วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัสระดับชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ณ โรงแรมเมาท์เท่น บีช โฮ.ทล พัทยา จังหวัดชลบุรี
     ตามที่รัฐบาล (โดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้มีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessible) มีความพร้อมใช้ (Available) และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ (Affordable) ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความจำเป็นและถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น แต่ในการขยายโครงข่ายฯ ในพื้นที่ห่างไกลมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทำให้ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นพัฒนาการให้บริการในเขตชุมชนเมือง เป็นเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ
     สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับโครงการสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber – To – the -x: FTTx) ไปยังหมู่บ้านเป้าหมายและรองรับการขยายเครือข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของสังคมของหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และการค้าออนไลน์ เป็นต้น และเพื่อลดความเหลื่อมล่ำของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อให้คล้องกับโครงการยกระดับโครงการสร้างพื้นที่ฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้าน จำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศไปแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
     สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงการข่ายและส่งเสริมใช้งานได้จริง ซึ่งได้มีการจัดอบรมทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตตอลดจนแนวคิดการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชนในการผลักดันและสนับสนุนการใช้ประโยชน์โครงการข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ระดับตำบลได้จริงต่อไป

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 25 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.