เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 124,915,683 hits to-date.   This site has seen 124,915,683 hits to-date.   This site has seen 124,915,683 hits to-date.   This site has seen 124,915,683 hits to-date.   This site has seen 124,915,683 hits to-date.   This site has seen 124,915,683 hits to-date.   This site has seen 124,915,683 hits to-date.   This site has seen 124,915,683 hits to-date.   This site has seen 124,915,683 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เกษตรกรชลบุรี จัดสื่อมวลชนสัญจร พิมพ์

     เกษตรกรชลบุรี จัดสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมเยียนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

Image

     วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร โดยการนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กลุ่มแปรรูปปลานิล ตำบลท่าข้าม และกลุ่มจักสาน ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
     นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้และนวัตกรรม มีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรรายย่อย ในหลายมิติ อาทิ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ พร้อมนำความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง สร้างโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จของโครงการต่างๆ อย่างมีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0
     และในวันนี้ นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายหะพันธ์ พลับพลาไชย เกษตรอำเภอพนัสนิคม นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมโครงการแปรรูปเสริมรายได้ตำบลท่าข้าม ดำเนินการโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวนุจรี บุญมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม  ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล ซึ่งได้รับงบประมาณ 300,000 บาท โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นบนพื้นฐานของอาชีพดั้งเดิมของคน ตำบลท่าข้าม ที่เลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพหลัก และได้มีการรวมกลุ่มดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการเสริมสร้างรายได้เพื่อต่อยอดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปีที่ผ่านมาประสบกับภาวะราคาปลานิลตกต่ำ จึงเกิดแนวคิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
     ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างอาชีพจักสาน ดำเนินการโดยกลุ่มย่อย กลุ่มศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนตำบลนาวังหิน ภายใต้ชุมชนนาวังหิน 2 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวัลลภ คำสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านอีโค้ หมู่4 ตำบลนาวังหิน นายสวรรค์ บุญทา ประธานกลุ่มบริหารศัตรูพืช (จักสาน) และนางณัฐชนิกา คำสิงห์ เลขากลุ่มบริหารศัตรูพืช(จักสาน) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินการได้รับงบประมาณ 300,000 บาท โครงการนี้ได้นำวิถีชีวิตของคนพนัสนิคม ซึ่งมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการทำเครื่องจักสานมาเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพจักสาน ให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถมีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
     ด้านนายหะพันธ์ พลับพลาไชย เกษตรอำเภอพนัสนิคม การดำเนินงานของโครงการต่างๆ นี้ เกิดจากความต้องการของชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ โดยมี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีเป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ และสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างแท้จริง มีการบริหารจัดการตามความต้องการของชุมชน มุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรในทุกมิติ ตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ในทุกๆ สถานการณ์ เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรม สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในภาคการเกษตรต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.