เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,321,716 hits to-date.   This site has seen 121,321,716 hits to-date.   This site has seen 121,321,716 hits to-date.   This site has seen 121,321,716 hits to-date.   This site has seen 121,321,716 hits to-date.   This site has seen 121,321,716 hits to-date.   This site has seen 121,321,716 hits to-date.   This site has seen 121,321,716 hits to-date.   This site has seen 121,321,716 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“ก.แรงงาน” จับมือ “อมตะ” จัดงานนัดพบแรงงาน EEC พิมพ์

     กระทรวงแรงงาน จับมือ อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จัดงานนัดพบแรงงาน EEC ป้อนแรงงานเข้าสถานประกอบการในพื้นกว่า 3.8 พันอัตรา

Image

      เมื่อวันนี้ (22 กันยายน 2561) ที่ผ่านมา นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน“นัดพบแรงงาน EEC” เพื่อจัดหากำลังแรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมตามความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ให้การต้อนรับ
     จังหวัดชลบุรี โดยจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดงาน “นัดพบแรงงาน EEC” ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำ และจัดหากำลังแรงงานรองรับความต้องการของนายจ้าง และสถานประกอบการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่มีความต้องการจ้างงาน การจัดงานครั้งนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน คือ กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สถานประกอบการ สถานศึกษา และประชาชนในชุมชนอีกด้วย
     นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อมตะมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในจัดงาน “นัดพบแรงงาน EEC” ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดหากำลังแรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมตามความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยภายในงานมีการรวบรวมตำแหน่งงานว่างโดยจัดหางานจังหวัดชลบุรีเพื่อมาออกบูธรับสมัครงานได้ถึง 3,805 ตำแหน่งจากกว่า 92 บริษัท
“ด้วยศักยภาพการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องของนิคมฯ อมตะ ผมเชื่อว่า นิคมอุตสาหกรรมอมตะ มีความสามารถในการรองรับแรงงานสำหรับภาคการผลิตได้อีกจำนวนมาก ทั้งพนักงานฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค และพนักงานในสำนักงานส่วนต่าง ๆ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องแรงงานที่เข้ามาจะได้พบกับงานที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคง”
     นอกจากนี้ภัยในงานยังจัดให้มีพื้นที่สำหรับแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน นิทรรศการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) จากวิทยาลัยอีเทค นิทรรศการจากมูลนิธิเฟืองพัฒนา นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ EEC โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขต EEC รวมถึงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
     ด้านนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้าหน้า เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาที่สำคัญ คือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยต้องการให้คนไทยมีงานทำถ้วนหน้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่พัฒนาแรงงานให้มีทักษะเป็นแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0
     สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองที่รู้จักของนักลงทุน มีนิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 14 นิคม มีโรงงานกว่า 5,000 โรง มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ คือ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร การบริหาร และการขนส่ง อีกทั้งจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความต้องการจ้างงาน จึงได้จัดงานนัดพบแรงงาน EEC ขึ้น โดยภายในงานมีนายจ้างและสถานประกอบการ จำนวน 92 แห่ง มีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 3,805 อัตรา นอกจากนี้ภายในงานได้จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี การจำหน่ายสินค้าชุมชน ส่วนบนเทวีหลังเปิดพิธีได้มีกลุ่มจิตอาสามาขับร้องเพลงอีกด้วย
     ด้านนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า งานนัดพบแรงงาน EEC ในวันนี้เป็นโอกาสดี ที่ภาครัฐและเอกชนของจังหวัดชลบุรีร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
     “จังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอันดับต้นๆของประเทศและอยู่ในพื้นที่ EEC มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก การท่องเที่ยว การขนส่งทั้งทางเรือและทางบก มีสถานประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรมรวมกว่า 20,000 แห่งทำให้มีความต้องการแรงงานในสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยให้คนมีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยได้”

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.