เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 124,910,253 hits to-date.   This site has seen 124,910,253 hits to-date.   This site has seen 124,910,253 hits to-date.   This site has seen 124,910,253 hits to-date.   This site has seen 124,910,253 hits to-date.   This site has seen 124,910,253 hits to-date.   This site has seen 124,910,253 hits to-date.   This site has seen 124,910,253 hits to-date.   This site has seen 124,910,253 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ.ชลบุรี พิมพ์

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชลบุรี

Image

     วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
     ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และการประชุมหารือกลุ่มย่อยผู้แทนหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เห็นชอบให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ยึดการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด ภายใต้การกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการลงนาม MOU ระดับกลุ่มจังหวัด โดยได้มีพิธีลงนามไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 6,366.80 ไร่ และมีเป้าหมาย ปี 2561 – 2564 จำนวน 133,307 ไร่
     นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีในนามของคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชลบุรี โดยจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวน 130.30 ไร่ ซึ่งมีเป้าหมายปี 2561 – 2564 จำนวน 12,515 ไร่
     สำหรับการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชลบุรี ขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ การจัดพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดชลบุรี และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ระหว่างนักวิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไป
     นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยกำหนดวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีเป้าหมาย คือ มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ ภายในปี 2564 เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2564 เพิ่มสัดส่วนตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 และยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้นประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ส่งเสริมการวิจัยการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 2) พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ 3) พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 4) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน 
     การดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยกำหนดให้มีกลไกและเครือข่ายในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการทั้งระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ยึดการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลักต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.