• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,314,487 hits to-date.  This site has seen 128,314,487 hits to-date.  This site has seen 128,314,487 hits to-date.  This site has seen 128,314,487 hits to-date.  This site has seen 128,314,487 hits to-date.  This site has seen 128,314,487 hits to-date.  This site has seen 128,314,487 hits to-date.  This site has seen 128,314,487 hits to-date.  This site has seen 128,314,487 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“บิ๊กอู๋”บุกชลบุรี เตรียมเปิดศูนย์บริหารแรงงานแบบครบวงจร รองรับอีอีซี พิมพ์

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หวังเป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร

Image

     วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้การต้อนรับพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หวังเป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี พร้อมให้บริการนายจ้าง ผู้สมัครงานแบบวันสต็อปเซอร์วิส ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 145 ต.หนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
     พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 145 ต.หนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยบริหารจัดการข้อมูลแรงงานในพื้นที่ EEC ให้บริการผู้สมัครงาน และนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานในเฉพาะด้านแรงงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
     พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปอีกว่า ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แห่งนี้จะให้บริการในลักษณะจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สมัครงาน (One Stop Service) ใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ลงทะเบียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยกรมการจัดหางาน รับลงทะเบียนสมัครงาน/รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง สัมภาษณ์เพื่อทราบรายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครงาน 2)แนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ โดยกรมการจัดหางานจะทดสอบความถนัดของตนเอง แนะนำเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม เตรียมความพร้อมในการสมัครและสัมภาษณ์งาน 3)จับคู่ตำแหน่งงาน โดยกรมการจัดหางานจะจับคู่ตำแหน่งงานทีเหมาะสม ส่งตัวผู้สมัครงานพบนายจ้าง 4)พัฒนาทักษะฝีมือ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการเรื่องสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประสานการพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาแรงงาน และ 5)คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม ให้ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและส่งต่อ ให้บริการตรวจสอบสิทธิ รับยื่นแบบคำขอรับสิทธิประโยชน์ ให้คำปรึกษาและให้ความรู้งานประกันสังคม เป็นต้น
     สำหรับนายจ้างและผู้ประกอบกิจการ ให้บริการตรวจลงตราและขอใบอนุญาตทำงาน โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน จะให้บริการตรวจลงตรา (Visa) และขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แก่ผู้บริหารช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการตามกฎหมาย BOI การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยังเป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลแรงงานในพื้นที่ EEC โดยทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อวิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน แนวโน้มความต้องการแรงงาน ตลอดจนเป็นศูนย์ฯ ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ EEC และให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เอกชน และนักลงทุนในพื้นที่ EEC อีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.