• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,314,559 hits to-date.  This site has seen 128,314,559 hits to-date.  This site has seen 128,314,559 hits to-date.  This site has seen 128,314,559 hits to-date.  This site has seen 128,314,559 hits to-date.  This site has seen 128,314,559 hits to-date.  This site has seen 128,314,559 hits to-date.  This site has seen 128,314,559 hits to-date.  This site has seen 128,314,559 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 10 พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 10 เปิดโลกการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Image

     ที่  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 10 เปิดโลกการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายดิถดนัย  พลีพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะ สุนทรียภาพด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การแสดงความสามารถต่อสาธารณชน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขมีทักษะชีวิต  รู้จักแก้ปัญหา รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีวินัยในตนเอง และเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และเพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม นิทรรศการ อาทิ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวด การแสดงความสามรถของนักเรียน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.