เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,322,124 hits to-date.   This site has seen 121,322,124 hits to-date.   This site has seen 121,322,124 hits to-date.   This site has seen 121,322,124 hits to-date.   This site has seen 121,322,124 hits to-date.   This site has seen 121,322,124 hits to-date.   This site has seen 121,322,124 hits to-date.   This site has seen 121,322,124 hits to-date.   This site has seen 121,322,124 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“จิสด้า” จัดแข่งขันแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ระดับเยาวชนในพื้นที่ อีอีซี. พิมพ์

     “จิสด้า” จัดการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ระดับเยาวชน ครั้งที่ 3 ในจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และจังหวัดภาคตะวันออก ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี

Image

     ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ระยะเริ่มต้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ ประกอบกับมีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ำลึกทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก นั้น 
     โดยในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยโครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงมหภาค (PM GGP) เล็งเห็นความสำคัญและการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" และการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ที่ทันสมัยตามวิสัยทัศน์ของศตวรรษที่ 21 จึงร่วมกับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานจังหวัดชลบุรี, สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, สำนักงานจังหวัดระยอง, ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคตะวันออก (ศวภ. 4), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยบูรพา, หอการค้าจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม “แข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน" (EEC Junior City Planner) โดยรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อายุระหว่าง 16-17 ปี) จากจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EasternEconomic Corridor  Development) มาแข่งขันการสร้างและวางแผนเมืองยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์ และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 15 ทีม (ทีมละ 2 คน) (จังหวัดละ 5 ทีม) มาศึกษาเรียนรู้ค่าย “แข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน" (EEC Junior City Planner) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในค่ายจะมีการแข่งขันสร้างเมืองด้วยเทคโนโลยีและการเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งทีมที่มีผลงานชนะเลิศจะได้รับไปศึกษาดูงานต่างประเทศ "ด้านการวางแผนเมืองยุคใหม่" ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การนำเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ การวางแผนเมืองยุคใหม่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นกลไกลสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ต่อไป
     การดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในระดับผู้บริหารจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการภาค นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น และโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดย โครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงมหภาค (PM GGP) จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวโดยขยายโอกาสผู้ที่เข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้นในระดับลุ่มน้ำภาคตะวันออก จึงจะดำเนินงาน "โครงการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัดระดับเยาวชน ครั้งที่ 3 (Junior City Planer)" จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และจังหวัดภาคตะวันออก
     โดยจะรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนโรงเรียนละ 3 ทีม (ทีมละ 3 คน) จากจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มาแข่งขันในรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ในการวางแผนทรัพยากรและการพัฒนาเชิงพื้นที่ และผู้ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 ทีม (จังหวัดละ 4 ทีม) มาแข่งขันและเรียนรู้การพัฒนาจังหวัดด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการคิดอย่างครอบคิดในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมและการเรียนรู้ดังนี้ การวางแผนพัฒนาและเรียนรู้เชิงพื้นที่ และการรับโจทย์ปัญหาศึกษาดูงานนอกสถานที่, ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม, การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่และจังหวัด, การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเกษตรกรรม 4.0, และการนำกิจกรรมที่ได้เรียนรู้สู่การวางแผนและพัฒนาจังหวัด
     ล่าสุด วันนี้ (10 มี.ค.62) จากการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ระดับเยาวชน ครั้งที่ 3 ในจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และจังหวัดภาคตะวันออก โดยมีคณะกรรมการในการตัดสิน ประกอบด้วย นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, นายธีรวัฒน์ สุขสุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นางจินดา ถนอมรอด  นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการ ภาค ๙, ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง กรรมการบริหาร สทอภ., ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ ที่ปรึกษา สทอภ. และ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรามพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจากการตัดสินนักเรียนจากโรงเรียนระยองวิทยาคม ชนะเลิศ ได้โล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรีไปครอง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.