เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 124,909,050 hits to-date.   This site has seen 124,909,050 hits to-date.   This site has seen 124,909,050 hits to-date.   This site has seen 124,909,050 hits to-date.   This site has seen 124,909,050 hits to-date.   This site has seen 124,909,050 hits to-date.   This site has seen 124,909,050 hits to-date.   This site has seen 124,909,050 hits to-date.   This site has seen 124,909,050 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” พิมพ์

     สนข. ระดมความเห็นชาวชลบุรี ศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนเขตเมืองพัทยา ส่งเสริมระบบราง พัฒนาศักยภาพเมืองในภาคตะวันออก จัดโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”

Image

     วันนี้ (2 เม.ย.62) ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลคลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี ดร.ชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน ประชาชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
     ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ได้กล่าวปาฐกถาแนะนำและบอกเล่าภาพรวมของโครงการฯ ว่า แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว (Seamless Mobility) เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางครั้งใหญ่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ และทำให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) จึงเป็นหัวใจสำคัญ ในการชี้นำการพัฒนาเมือง ชุมชน และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตามแนวสายทาง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน แหล่งที่พักอาศัย และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแนวคิด TOD (Transit Oriented Development)
     ภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง “TOD ภาคตะวันออก ร่วมกันสร้างได้อย่างไร” โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สายงานนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวคิด TOD ในพื้นที่ EEC นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ประธานกรรมการบริษัท ชลบุรีพัฒนาเมือง จำกัด และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี
     นอกจากการสัมมนาครั้งนี้ สนข. ได้ดำเนินการจัดสัมมนาอีก 3 ครั้ง ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ จ.พิษณุโลก จัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และจะจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 และภาคใต้ ที่ จ.สงขลาในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และนอกจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ครั้งนี้ สนข. ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป เพื่อรวบรวมข้อมูลมาประกอบผลการศึกษา การจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟทางคู่ ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.