เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 159,606,131 hits to-date.   This site has seen 159,606,131 hits to-date.   This site has seen 159,606,131 hits to-date.   This site has seen 159,606,131 hits to-date.   This site has seen 159,606,131 hits to-date.   This site has seen 159,606,131 hits to-date.   This site has seen 159,606,131 hits to-date.   This site has seen 159,606,131 hits to-date.   This site has seen 159,606,131 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดโครงการประชาคมท้องถิ่น อบจ.ชลบุรี พิมพ์

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัด โครงการ "ประชาคมท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ  2562"

Image

     ที่ ศาลาประชาคมหลังเล็ก อำเภอศรีราชา นายวิทยาคุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิด โครงการประชาคมท้องถิ่น ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เตรียมดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาภาครัฐในด้านต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด ให้มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำประชาคมภายใต้หลักประชารัฐ คือระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
     ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สำหรับนำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ตามขั้นตอนที่ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการ “การจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ในเขตอำเภอศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดพร้อมเสนอประเด็นปัญหาความต้องการของท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกัน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.