เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,248,364 hits to-date.   This site has seen 165,248,364 hits to-date.   This site has seen 165,248,364 hits to-date.   This site has seen 165,248,364 hits to-date.   This site has seen 165,248,364 hits to-date.   This site has seen 165,248,364 hits to-date.   This site has seen 165,248,364 hits to-date.   This site has seen 165,248,364 hits to-date.   This site has seen 165,248,364 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สัตหีบเปิดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยต่อต้านการทุจริต พิมพ์

     อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  

Image

     เมื่อเวลา09.00 น. ของวันที่21 มิ.ย.62  นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการนโยบายศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   โดยมี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายสุรพัศโยธิน บูรณานนท์ นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว นายอาคม จันทร์เพ็ญ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นส.กรรณิการ์ จีนพันธ์ ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  นาย คงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม พร้อมคณะครูนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ 
      นายประชา เตรัตน์ กล่าวว่า กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต  ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ สมาคมสื่อสร้างสรรค์ฯภาคตะวันออก สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน)  กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการร่วมมือในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม(ในสถานศึกษานำร่องจังหวัดชลบุรีระยะที่2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังหลักสำคัญของชาติบ้านเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาและครอวจสอบ ตลอดจนการส่งเสริมธรรมมาภิบาลต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมมูญ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชน/นักเรียน ได้เรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้รู้จักยึดถือประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญรวมทั้งเพื่อการเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้าสืบไป
     สำหรับวันนี้เป็นการลงพื้นที่ขยายผลในสถานศึกษาระยะที่ 2 รุ่นที่14 ที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะครู อาจารย์และเยาวชนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่4และ6 จำนวนทั้งสิ้น 400 คน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 18 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.