• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,836,424 hits to-date.  This site has seen 162,836,424 hits to-date.  This site has seen 162,836,424 hits to-date.  This site has seen 162,836,424 hits to-date.  This site has seen 162,836,424 hits to-date.  This site has seen 162,836,424 hits to-date.  This site has seen 162,836,424 hits to-date.  This site has seen 162,836,424 hits to-date.  This site has seen 162,836,424 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รร.ดาราสมุทร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย พิมพ์

     โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ร่วมกับแกนนำเครือข่ายเยาวชน ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

Image

     ที่  โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา  นางสิริมา จิรกิจธนา ปลัดอำเภอศรีราชา  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยร่วมกับ แกนนำเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนภาคประชาสังคม สมาคมสื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์คุณธรรมกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในการพิทักษ์สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต และได้กำหนดแผนปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ได้สถานศึกษานำร่องจังหวัดชลบุรี ไปที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนก้าวสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติบ้านเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบรวมทั้งการคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในงานในครั้งนี้นั้นเป็นการลงพื้นที่ขยายผลการสถานศึกษา ระยะที่ 2 รุ่นที่ 15 โดยได้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะครูอาจารย์และเยาวชนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ 5 และปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 720 คน และได้ความอนุเคราะห์จากวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.  สำนักงานป.ป.ท.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน มาเข้าร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.