• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,824,323 hits to-date.  This site has seen 162,824,323 hits to-date.  This site has seen 162,824,323 hits to-date.  This site has seen 162,824,323 hits to-date.  This site has seen 162,824,323 hits to-date.  This site has seen 162,824,323 hits to-date.  This site has seen 162,824,323 hits to-date.  This site has seen 162,824,323 hits to-date.  This site has seen 162,824,323 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
การท่องเที่ยวชลบุรี จัดประชุมกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสนามบินนานาชาติ พิมพ์

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสนามบินนานาชาติ

Image

 

     วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสนามบินนานาชาติ ณ ห้องประชุมวารี โรงแรมฟิฟธ์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
     นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวไปแล้ว จำนวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ และอยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอีก จำนวน 6 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิตเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทยเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
     สำหรับการดำเนินงานของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่อย่างบูรณาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เห็นควรให้มีการศึกษาเพื่อกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม และรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประกอบการพิจารณาประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 3 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา เขตพัฒนาการท่องเที่ยวสนามบินนานาชาติ และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน พร้อมทั้งจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะประกอบการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
     การดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ในการกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว และในการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ การสำรวจแบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งใน 2 ส่วนแรกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในวันนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะประกอบการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสนามบินนานาชาติ
     นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ ที่สามารถผลักดันให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดีกรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีการคมนาคมที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางอากาศ ทางราง และทางบก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีกระบวนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
     ปัจจุบันจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเขตนี้ ประกอบด้วยพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ที่ผ่านมาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวนี้มีการทำงานอย่างบูรณาการในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในส่วนของการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านในการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบพื้นที่ ที่มีประเด็นด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งสามารถประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวได้ภายใต้พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 11 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.