• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,471,462 hits to-date.  This site has seen 163,471,462 hits to-date.  This site has seen 163,471,462 hits to-date.  This site has seen 163,471,462 hits to-date.  This site has seen 163,471,462 hits to-date.  This site has seen 163,471,462 hits to-date.  This site has seen 163,471,462 hits to-date.  This site has seen 163,471,462 hits to-date.  This site has seen 163,471,462 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ม.บูรพาจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปี 62 พิมพ์

     มหาวิทยาลัยบูรพา จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2562 พร้อมปลูกฝังและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 นอกจากนั้นยังจัดแสดงละครเวที-ดนตรี สร้างความคุ้นเคย

Image

     วันที่ 10 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเป็นประธานในพิธี และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตใหม่จำนวน 5,000 คน เข้าร่วม
     การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นิสิตใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละมีความสามัคคีและมีจิตอาสา เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบูรพา แนวทางการศึกษาการเรียนการสอนการประกันคุณภาพและการให้บริการนิสิต รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นประโยชน์เมื่อเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกันเอง และผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตรุ่นพี่
     กิจกรรมหลักในการปฐมนิเทศประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ ความมีระเบียบวินัย การมีจิตอาสาและความเป็นพลเมืองดีของสังคม ให้แก่นิสิตให้ของมหาวิทยาลัยฯ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
     นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ผ่านการแสดงละครเวทีและดนตรีเพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การให้บริการนิสิต รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นประโยชน์เมื่อเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพานับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนิสิตใหม่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Image

Image

Image

 Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 20 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.