• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,809,467 hits to-date.  This site has seen 162,809,467 hits to-date.  This site has seen 162,809,467 hits to-date.  This site has seen 162,809,467 hits to-date.  This site has seen 162,809,467 hits to-date.  This site has seen 162,809,467 hits to-date.  This site has seen 162,809,467 hits to-date.  This site has seen 162,809,467 hits to-date.  This site has seen 162,809,467 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา พิมพ์

     ชลบุรี จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

Image

 

     วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วิหารบูรพาจารย์ วัดเขาบางทรายพระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันแรก 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 14 ค้ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติหรืออยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน พระพุทธเจ้าได้บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งโดยตลอด ห้ามไปค้างคืนที่วัดอื่น ระยะเวลา 3 เดือนนี้ เป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนได้นำเพ็ญกุศลถวายไทยทานแด่พระสงฆ์ที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเทศกาลเข้าพรรษานี้ ถือเป็นเทศกาลแห่งบุญกุศล
     จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในฐานะตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคมีบทบาท ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยใช้มติทางศาสนา ได้จัดโครงการสืบสารอนุรักกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาบางทราย ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระเทพสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง (ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประกอบคุณงามความดี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง และสังคมส่วนร่วมพฤติปฏิบัติตนถูกต้อง และเหมาะสม สร้างสินติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ให้สังคมไทยยั่งยืนต่อไป
     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนาน ตั้งแต่โบราณกาล เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการละความชั่วมุ่งทำความดี และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้มิติทางศาสนา เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

Image

Image

Image

 Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 07 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.