• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,650,630 hits to-date.  This site has seen 162,650,630 hits to-date.  This site has seen 162,650,630 hits to-date.  This site has seen 162,650,630 hits to-date.  This site has seen 162,650,630 hits to-date.  This site has seen 162,650,630 hits to-date.  This site has seen 162,650,630 hits to-date.  This site has seen 162,650,630 hits to-date.  This site has seen 162,650,630 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้เป็นต้นแบบ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้เป็นต้นแบบ

Image

     ที่  ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายจงรักษ์ สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงาน ผู้มีบทบาทสำคัญและกลไกหลักของประเทศ ในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ยังมีหน้าที่และรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และท้องถิ่นนั้น การที่ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงาน ทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึก ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ การตำบลบางพระจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้เป็นต้นแบบให้พนักงานในสังกัดได้เรียนรู้และปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม ยถากรรม การตัดสินใจที่จะกระทำการใดๆได้อย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมี นายปรีชา แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ  ชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องการพัฒนาข้าราชการทุกระดับให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 03 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.