• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,830,691 hits to-date.  This site has seen 162,830,691 hits to-date.  This site has seen 162,830,691 hits to-date.  This site has seen 162,830,691 hits to-date.  This site has seen 162,830,691 hits to-date.  This site has seen 162,830,691 hits to-date.  This site has seen 162,830,691 hits to-date.  This site has seen 162,830,691 hits to-date.  This site has seen 162,830,691 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กษ. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรต้นแบบ พิมพ์

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่หวัดชลบุรี

Image

     วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562  นายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ ได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าต่อไป
     นายอโนทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรต้นแบบ เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี จำนวน 52 คน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี หน่วยงานในจังหวัดชลบุรี และประชาชนทั่วไป จำนวน 78 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม ที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในการเกษตร ให้มีแหล่งน้ำในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกร และสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกร และพัฒนาให้เป็นเกษตรต้นแบบพร้อมทั้งขยายผลการทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยให้คัดเลือก จากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กลุ่ม A ปีงบประมาณ 2560/2561 ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถสื่อสาร มีจิตอาสา มีส่วนร่วม ช่วยในการขยายผล การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ
     สำหรับเกษตรกรต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นบุคลลที่มีจิตอาสา มีองค์ความรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นกำลังสำคัญ ในการที่จะขยายผลการทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริมต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 13 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.