• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,655,922 hits to-date.  This site has seen 162,655,922 hits to-date.  This site has seen 162,655,922 hits to-date.  This site has seen 162,655,922 hits to-date.  This site has seen 162,655,922 hits to-date.  This site has seen 162,655,922 hits to-date.  This site has seen 162,655,922 hits to-date.  This site has seen 162,655,922 hits to-date.  This site has seen 162,655,922 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
คณะวุฒิสภา พบประชาชนพื้นที่จังหวัดชลบุรี พิมพ์

     คณะวุฒิสภา พบประชาชนพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการ

Image

 

     วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่1 เป็นประธานนำคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
     วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชนและส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนำมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศและการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในหมวด ๑๖ ของรัฐธรรมนูญฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยการลงพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีกำหนดการ ดังนี้
     วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 คณะกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนของข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องที่ ผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
     จากนั้นช่วงบ่ายคณะลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ
     ส่วนในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะนายกเมืองพัทยา ผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โรงเรียนบ้านรถไฟ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังประเด็นความต้องการต่าง ๆ ของประชาชน โดยแบ่งกลุ่มความต้องการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มประเด็นผลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง 2) กลุ่มประเด็นขยะและสิ่งแวดล้อม 3) กลุ่มประเด็นน้ำท่วมในเขตเมืองพัทยา และ 4) กลุ่มประเด็นข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในการบริหารงานเมืองพัทยาและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อประชาชนต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.