• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,836,109 hits to-date.  This site has seen 162,836,109 hits to-date.  This site has seen 162,836,109 hits to-date.  This site has seen 162,836,109 hits to-date.  This site has seen 162,836,109 hits to-date.  This site has seen 162,836,109 hits to-date.  This site has seen 162,836,109 hits to-date.  This site has seen 162,836,109 hits to-date.  This site has seen 162,836,109 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สภา ทน.แหลมฉบัง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบรายจ่าย ปี๖๒ พิมพ์

     ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

Image 

     วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๔ สำนักปลัดเทศบาล จัดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  การประชุมครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ประธานฯ บุญเรือน มุ่งหามณี ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุม  ซึ่งการประชุมสมัยสามัญในครั้งนี้  มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ
     - ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วาระที่ ๒ วาระที่ ๓ มติที่ประชุม เห็นชอบ
     - ญัตติขออนุมัติขยายเวลากันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มติที่ประชุม อนุมัติ
     - ญัตติขออนุมัติขยายเวลากันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มติที่ประชุม อนุมัติ
     - ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มติที่ประชุม อนุมัติ
     - ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒) มติที่ประชุม อนุมัติ
     - ญัตติขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มติที่ประชุม เห็นชอบ
     - ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มติที่ประชุม อนุมัติ
     - ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครแหลมฉบัง มติที่ประชุม อนุมัติ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.