• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,118,642 hits to-date.  This site has seen 163,118,642 hits to-date.  This site has seen 163,118,642 hits to-date.  This site has seen 163,118,642 hits to-date.  This site has seen 163,118,642 hits to-date.  This site has seen 163,118,642 hits to-date.  This site has seen 163,118,642 hits to-date.  This site has seen 163,118,642 hits to-date.  This site has seen 163,118,642 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ทต.บางพระ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระ ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลบางพระ ในส่วนของร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

Image

     ที่ห้องประชุมศูนย์เยาวชน เทศบาลตำบลบางพระ  นายสมเจตน์   เกตุวัตถานายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมรองนายกเทศมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางพระ ครั้งที่ 1 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน รวมถึง ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน โดยในส่วนของร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสรุปโครงการและงบประมาณทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   การจัดระเบียบเมืองให้น่าอยู่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริการสาธารณะพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณียุทธศาสตร์การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลและเรื่องศาสตร์การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยรวมทั้งสิ้น 170 โครงการเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 4 8,633 ,635 บาท โดยเทศบาลตำบลบางพระจากกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ความคุ้มค่าของภารกิจและงบประมาณที่ใช้ไป และมีการรายงานผลการดำเนินโครงการภายใน 30 วันนับแต่วันที่โครงการเสร็จสิ้น

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 08 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.