• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,667,148 hits to-date.  This site has seen 162,667,148 hits to-date.  This site has seen 162,667,148 hits to-date.  This site has seen 162,667,148 hits to-date.  This site has seen 162,667,148 hits to-date.  This site has seen 162,667,148 hits to-date.  This site has seen 162,667,148 hits to-date.  This site has seen 162,667,148 hits to-date.  This site has seen 162,667,148 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กรมชล ฯ เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายน้ำภาคตะวันออก พิมพ์

     กรมชลประทาน ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยได้ทำการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้หลากหลายครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสนับสนุน และรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกในอนาคต

Image

     วันนี้ ( 31 ต.ค. ) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่มาดูความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานภาคตะวันออก รองรับ  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ทำให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งส่งผลทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีตัวแทนจากอีสวอเตอร์ และผู้อำนวยการชลประทานในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
     สำหรับแนวทางดำเนินการเพื่อรองรับความต้องการน้ำระยะ 10 ปี เพื่อจัดหาน้ำให้เพียงพอความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 354 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี โดยการพัฒนาแหล่งน้ำในประเทศให้มีศักยภาพเพื่อการเกษตร ร่วมกับ EEC รวมถึงการผันน้ำจากลุ่มน้ำข้างเคียงนอกพื้นที่ EEC ที่อยู่ภายในประเทศ มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับความต้องการใช้น้ำในทุกภาคส่วน
     กรมชลประทานได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 6 ด้าน ประกอบด้วย
     1.) การปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำบ้านบึง อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อ่างเก็บน้ำคลองระบม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศักยภาพในการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นรวมอีก 117 ล้าน ลบ.ม. จากเดิมสามารถเก็บกักน้ำได้ 871.10 ล้าน ลบ.ม.
     2.) การพัฒนาอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างคลองวังโตนด อ่างเก็บน้ำคลองประแกด อ่างคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี รวมความจุประมาณ 308 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำเพื่อการเกษตรกว่า 170 ล้าน ลบ.ม. ให้แก่พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานกว่า 234,000 ไร่ อีกทั้งสนับสนุนน้ำให้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้กว่า 100 ล้าน ลบ.ม.
     3.) การเชื่อมโยงแหล่งน้ำและระบบผันน้ำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลองพานทอง ทำการผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ให้เต็มศักยภาพ โครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ เพื่อรองรับการบริหารจัดการร่วมกับการผันน้ำจากลุ่มน้ำวังโตนด
     4.) การสูบน้ำกลับท้ายอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ปรับปรุงระบบสูบกลับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และการสูบน้ำกลับจากคลองสะพานไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ประมาณ 55 ล้าน ลบ.ม.
     5.) การป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ในเขตเมืองระยอง และพื้นที่อุตสาหกรรม เขตอำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และ
     6.) การจัดหาแหล่งน้ำโดยภาคเอกชน โดย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EAST WATER การประปาส่วนภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรม สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำได้กว่า 62 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี
     ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สามารถช่วยกระตุ้นการลงทุน และพัฒนาโครงการพื้นฐาน ให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 06 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.