• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,803,039 hits to-date.  This site has seen 162,803,039 hits to-date.  This site has seen 162,803,039 hits to-date.  This site has seen 162,803,039 hits to-date.  This site has seen 162,803,039 hits to-date.  This site has seen 162,803,039 hits to-date.  This site has seen 162,803,039 hits to-date.  This site has seen 162,803,039 hits to-date.  This site has seen 162,803,039 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ รพ.ชลบุรี พิมพ์

     โรงพยาบาลชลบุรี จัดงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี

Image

     วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่6 เป็นประธานการประชุมงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2562 และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลชลบุรี ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น9 โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของโรงพยาบาลชลบุรี ที่เป็นสถานบริการด้านสุขภาพในระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกและเป็นศูนย์กลางในการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในเครือข่ายเขตสุขภาพที่6 ได้เล็งเห็นศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมของบุคลากรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ให้บริการเขตสุขภาพที่6 ที่มุ่งมันพัฒนา ค้นคว้าหาแนวทางและรูปแบบการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
       นายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อว่า “ร้อยปี ร้อยใจ เพื่อคุณภาพและคุณธรรม” เพื่อเป็นเวทีและช่องทางสำคัญ ที่ช่วยให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ รวมถึงเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเครือข่ายเขตสุภาพที่6 และโรงพยาบาลภาคตะวันออก ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์อันนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายทางวิชากร ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันได้เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรทางการแพทย์สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุข มาใช้ในการตรวจ คัดกรองวินิจฉัยโรค รักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
     นายแพทย์อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่6 กล่าวว่า โรงพยาบาลชลบุรี มีความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการประชุมในวันนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ ที่มีคุณภาพ นำสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวงการสาธารณของไทย ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง เพราะถือเป็นงานที่สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในวงการแทพย์และสาธารณสุข ทำให้เกิดการพัฒนางานให้มีคุณภาพ ซึ่งเอื้อต่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อไป
      สำหรับการจัดงานในวันนี้ เป็นการหาโอกาสเรียนรู้ หรือแลกเปลี่ยนองค์ความร้ ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกัยองค์กร หรือองค์กรกับองค์กร ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สร้าสรรค์และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น หรือองค์กรนั้นๆ มากกว่าการไปคัดลอกสิ่งที่เป็นทฤษฏีของต่างประเทศอย่างเดี่ยว เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สะท้องถึงความเป็นสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น และการที่ท่านได้มีการจัดประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ที่ได้ทำและปฏิบัติ เรียรู้จริงด้วยตนเองและเกิดขึ้นในพื้นที่ของพวกท่าน ย่อมเป็นสิ่งที่ถือว่ามีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับท้องถิ่นของท่านมากว่าการเรียนรู้และการนำสิ่งที่เรียนรู้จากตำรามาใช้เพียงอย่างเดี่ยวไม่ได้ และเนื่องในโอกาสครบรคอบ 100 ปี ของโรงพยาบชลบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจ คิดคนนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และช่วยประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 05 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.