• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,650,945 hits to-date.  This site has seen 162,650,945 hits to-date.  This site has seen 162,650,945 hits to-date.  This site has seen 162,650,945 hits to-date.  This site has seen 162,650,945 hits to-date.  This site has seen 162,650,945 hits to-date.  This site has seen 162,650,945 hits to-date.  This site has seen 162,650,945 hits to-date.  This site has seen 162,650,945 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
แถลงงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 “เกษตรดิจิทัล” พิมพ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ แถลงจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562  ภายใต้แนวความคิด “เกษตรดิจิทัล”

Image

     ที่  บริเวณลานอาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ แถลงจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  1- 9 ธันวาคม  2562  ภายใต้แนวความคิด “เกษตรดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการจัดการศึกษาการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่สังคม โดยมี นายสมเจตนื เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
     โดยนายศิริชัย สมแสน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้พัฒนาให้งานนี้  เป็นที่จัดแสดงความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ  เทคโนโลยีทางการเกษตร  รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  วิทยาการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในภาคตะวันออก ภายใต้แนวความคิด “เกษตรดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการจัดการศึกษา เผยแพร่กิจกรรมการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่สังคม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการประกอบการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อย่างดียิ่ง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
     มีการส่งเสริมการจัดงานวิชาการเกษตรสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานวิจัยทางด้านเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม โดยได้มอบนโยบายและประสานความร่วมมือทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอเป็นส่วนหนึ่งในการการช่วยเสริมสร้าง ผลักดัน ยกระดับเกษตรกรรมไทยให้ทันสมัย ด้านเกษตรดิจิทัล  ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับประชากรไทยและพัฒนาให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบาย EEC และยุค Thailand 4.0
     กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การฝึกอบรมความรู้และทักษะเรื่องต่าง ๆ  การจัดประกวดสัตว์เลี้ยง การประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับ  การจัดนิทรรศการแนะแนวและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งการจัดบริการทางวิชาการแก่ประชาชน  การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
ถัดไป >

Date

พุธ, 03 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.