• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,656,548 hits to-date.  This site has seen 162,656,548 hits to-date.  This site has seen 162,656,548 hits to-date.  This site has seen 162,656,548 hits to-date.  This site has seen 162,656,548 hits to-date.  This site has seen 162,656,548 hits to-date.  This site has seen 162,656,548 hits to-date.  This site has seen 162,656,548 hits to-date.  This site has seen 162,656,548 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดโครงการรณรงค์สัปดาห์วันเอดส์โลก ภายใต้คำขวัญ รวมพลังชุมชนยุติเอดส์

Image

      ที่  ห้องโถงศูนย์มิตรภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์วิชาญ  ลือสมบูรณ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์  สัปดาห์วันเอดส์โลก ภายใต้คำขวัญ รวมพลังชุมชนยุติเอดส์
     ด้วยปัจจุบันวิกฤติการณ์ของโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นและสะสมจำนวนมากขึ้นในขณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมยังมิได้สร้างและใช้สติปัญญาที่สมบูรณ์และกว้างขวางเพียงพอสำหรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคเอดส์อย่างเป็นรูปธรรมกว่าทศวรรษที่แล้ว สังคมไทยต้องเผชิญกับโรคเอดส์โดยในระยะแรกได้ใช้กลยุทธ์ขจัดและทำลายโรคให้สิ้นซาก ทว่าตรงข้ามโรคเอดส์กับลุกลามรุนแรงมากยิ่งขึ้น เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโรคเอดส์เป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนเกี่ยวโยงกันทั้งปัจจัยชีวภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การแก้ไขต้องอาศัยความรู้ที่รอบด้านและเป็นองค์รวมซึ่งถ้าพิจารณาหลักการจะพบว่าการดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล นับเป็นภาระที่หนักของประเทศ
     ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย มียอดสะสมประมาณ 1.2 ล้านราย แต่มีผู้ป่วยอยู่ในระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เพียง ๓๗๖,๖๙๐ ราย และยังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส  ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อ ซึ่งทำให้มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ถึงแม้บางกลุ่มจะเข้ามาตรวจเลือด แต่กลับไม่ยอมฟังผลอีกมากกว่าร้อยละ ๓๐  และสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ ถึงปีละ หนึ่งหมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายรักชาย คิดเป็น ร้อยละ 33 รองลงมาคือแม่บ้านที่ติดเชื้อจากสามี ร้อยละ 28  ส่วนกลุ่มชายที่ติดจากหญิงขายบริการ และสามีที่ติดจากภรรยามีประมาณ ร้อยละ 10 กลุ่มใช้ยาเสพติดชนิดฉีดร้อยละ 9 กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ชั่วคราว ร้อยละ 7 กลุ่มหญิงขายบริการติดจากนักเที่ยว ร้อยละ 4 
     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์มากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออก ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งอยู่มากมาย จึงมีผู้อพยพมาจากทุกภูมิภาคเพื่อมาหางานทำ ทำให้อัตราการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15-29 ปี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและของประเทศชาติ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงเห็นควรให้มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ การดูสุขภาพ การป้องกันการติดเชื้อแก่บุคคลทั่วไป และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ การดูแลสุขภาพ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี และครอบครัวที่มารับบริการ 
     องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันเอดส์โลก” ทางคณะกรรมการโครงการน้ำใจสมเด็จเพื่อครอบครัวเอดส์ที่แข็งแรง โรงพยาบาลพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จึงจัดโครงการรณรงค์  “สัปดาห์วันเอดส์โลก”เพื่อรณรงค์การสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ผู้ติดเชื้อ ครอบครัว ประชาชน และพนักงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตอำเภอศรีราชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์ให้สถานประกอบการ,สถานศึกษา เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และสถานประกอบการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติกับตนเองและเป็นแบบอย่างแก่บุคคลใกล้ชิดต่อไป
     โดยกิจกรรมได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคเอดส์บริการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตบริการตรวจสุขภาพฟันฟรีบริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และตรวจวัดน้ำตาลในเลือด และเอชไอวีฟรี บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และวัดค่าดัชนีมวลกาย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.