• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,118,007 hits to-date.  This site has seen 163,118,007 hits to-date.  This site has seen 163,118,007 hits to-date.  This site has seen 163,118,007 hits to-date.  This site has seen 163,118,007 hits to-date.  This site has seen 163,118,007 hits to-date.  This site has seen 163,118,007 hits to-date.  This site has seen 163,118,007 hits to-date.  This site has seen 163,118,007 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
บันทึกความร่วมมือโครงการสถาบันเทคโนโลยีการบิน พิมพ์

     บันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการสถาบันเทคโนโลยีการบิน

Image

 

     บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย รองศาสตราจารย์    ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ตำแหน่ง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 86 ชั้น 9 อาคารวิน วิน ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ทีเอไอ” อีกฝ่ายหนึ่ง
ความเป็นมา
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการบิน เป็น สถาบันการศึกษาด้านการบินได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ โดยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม Flagship เป้าหมาย เพื่อเป็นไปตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่ม New S-Curve สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นรูปธรรมของการกำหนดกรอบและแนวปฏิบัติ จึงได้ดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการสอน การอบรม ศูนย์สอบมาตรฐานการบินแห่งสหภาพยุโรป EASA และโรงเรียนการบินในประเทศสหรัฐอเมริกามาตรฐาน FAA ทั้งนี้เพื่อให้มีแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินตามนโยบายการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศ แนวทางการประสานงานความร่วมมือ ในการดำเนินการที่ชัดเจนบนฐานความประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสู่ความร่วมมือระหว่างกัน จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
     มหาวิทยาลัยกับทีเอไอ จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์การบิน ดังนี้  
     1. เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน Aviation Industry เพื่อผลิตนักศึกษา ผลิตบุคลากรด้านการบิน การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพการศึกษา หลักสูตรด้านช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน นักบิน การบริหารธุรกิจเกี่ยวกับการบิน ศูนย์ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากรและบุคลากร ตลอดจนการผลิตบุคลากรหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ  ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และพัฒนาไปสู่ธุรกิจด้านการบิน
     2. เพื่อสร้างมาตรฐานสากลด้านการบิน องค์ความรู้ด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และภูมิภาคให้องค์กรเป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์กร กำกับดูแลด้านการบินระหว่างประเทศ อาทิ EASA FAA ICAO  
     3. เพื่อการวิจัยพัฒนาอากาศยาน อุปกรณ์การบิน เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม (Smart Aviation Technology & Innovation) เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ การผลิต และนำผลงานวิจัยพัฒนามาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากรและบุคลากร ให้สอดคล้องเป็นไปตามการพัฒนาอุตสาหกรรม  4.0  หรือพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 08 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.