• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,098,133 hits to-date.  This site has seen 163,098,133 hits to-date.  This site has seen 163,098,133 hits to-date.  This site has seen 163,098,133 hits to-date.  This site has seen 163,098,133 hits to-date.  This site has seen 163,098,133 hits to-date.  This site has seen 163,098,133 hits to-date.  This site has seen 163,098,133 hits to-date.  This site has seen 163,098,133 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี จัดพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด พิมพ์

     ผู้ว่าราชการ ร่วมแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี

Image

 

     วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ร่วมเครือข่ายในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นอกจากสร้างความเดือนร้อนรำคาญ ต่อประชาชนแล้ว ยังก่อปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ในข้างต้น นายภัรธรณ์ เทีนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ริเริ่มให้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และใช้พื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด และในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเขียนแบบ คาดว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนกว่าร้อยล้านบาท โดยมีโครงสร้างเบื้อต้นของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ประกอบด้วย การดูแลสุนัขแรกรับ คัดกรองโรค การรักษาพยาบาล อนุบาลสัตว์ และคัดแยกสุนัขโดยเฟสแรกมีการรับสุนัข จำนวน 300 ตัว ซึ่งสุนัขที่รับเข้ามาได้รับการดูแลสุขภาพโดยสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และอาสาสมัครคลินิกรักษาสัตว์ที่อยู่ในเครื่อข่ายของมูลนิธิฯ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมกราคม 2563 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2563
     สำหรับมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ได้ให้การรักษาสุนัขจขรจัดที่เจ็บป่วยและบาดเจ็บ จัดหาที่พักพิงให้กับสุนัข และเป็นศูนย์ในการรับบริจาค เช่น อาหาร สิ่งของและเวชภัณฑ์จากประชาชนเพื่อไปจัดสรรให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด ในการเลี้ยงและดูแลสัตว์จรจัดได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของมูลนิธิได้นำคณะทำงานไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่คลองสิบสอง เทศบาลนครรังสิต ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำรูปแบบการบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้และพัฒนามูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ต่อไป
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางธรรมชาติและการแพร่ขยายพันธุ์ขอสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด เมื่ออยู่ร่วมกันมักจะแพร่พันธุ์และเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสัตว์สู่คน ดังนั้นสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อเป็นทางเลืกหนึ่งที่ช่วยขจัดปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดให้หมดไป จังหวัดชลบุรีได้ริเริ่มให้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์พิกพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี ต่อไป
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน อาหาร ยาสระสบู่สำหรับความสะอาดสุนัข และเวชภัณฑ์ ได้ที่มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038 - 274046 หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ชื่อบัญชีว่า “มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี” เลข 207 – 0 – 53049 – 3 และในวันนี้ ได้มีคณะผู้บริหารคลังจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการ คนคลัง คุณธรรม แบ่งปันน้ำใจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ร่วมสมบททุกมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี จำนวน 30,000 บาท อีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 04 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.