เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,174,128 hits to-date.   This site has seen 162,174,128 hits to-date.   This site has seen 162,174,128 hits to-date.   This site has seen 162,174,128 hits to-date.   This site has seen 162,174,128 hits to-date.   This site has seen 162,174,128 hits to-date.   This site has seen 162,174,128 hits to-date.   This site has seen 162,174,128 hits to-date.   This site has seen 162,174,128 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สภา ทม.ศรีราชา อนุมัติจ่ายเงินสมทบโครงการพัฒนาสวนสาธารณะ พิมพ์

     สภาเทศบาลเมืองศรีราชา มีมติอนุมัติโอนจ่าย เงินเพื่อสมทบ โครงการก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา

Image

     ที่  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาได้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายฉัตรชัย  ทมกระจ่าง ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม โดยในที่ประชุมคณะผู้บริหาร ได้ขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาจำนวนเงิน เจ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินวิ่ง ทางจักรยาน ลานจอดรถ สนามเด็กเล่น งานก่อสร้างลานเครื่องเล่น เอ็กซ์เกม ทางเดินลานอเนกประสงค์ ลานสถานีออกกำลังกาย กระบะปลูกต้นไม้รูปต่างๆเวทีกลางแจ้งเวทีการแสดง ก่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า ระบบระบายน้ำฝน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และสนามหญ้าจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ให้สวยงามสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองศรีราชาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมและเพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองแบบยั่งยืน
     โดยเทศบาลเมืองศรีราชาได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพเป็นเงิน หกสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาท และให้เทศบาลสมทบ เจ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท แต่เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อการนี้จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าวโดยงบประมาณที่ขอโอนรถมีเพียงพอในการใช้จ่าย ซึ่งในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้มีการอภิปรายในญัตติดังกล่าวโดยอยากให้ทางคณะผู้บริหาร ได้ทำแบบแปลน รายละเอียดการปรับปรุงก่อสร้างที่ชัดเจนให้มากกว่านี้ และยังเสนอ ให้ถอนญัตตินี้ออกไปก่อน และนำมาเข้าใหม่ เมื่อมีข้อมูลครบถ้วน แต่ทางผู้บริหารก็ได้แจ้งว่า หากไม่ลงมติในวันนี้ก็จะเกิดการล่าช้าและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะการประชุมสภาเทศบาล ครั้งนี้ ได้เลื่อนมาจากครั้งที่แล้ว จากนั้นประธานสภาเทศบาลได้ขอมติในที่ประชุม เกี่ยวกับญัตติดังกล่าวซึ่งในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว จำนวน 12 เสียง ต่อ2เสียง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 03 เมษายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.