• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,127,564 hits to-date.  This site has seen 163,127,564 hits to-date.  This site has seen 163,127,564 hits to-date.  This site has seen 163,127,564 hits to-date.  This site has seen 163,127,564 hits to-date.  This site has seen 163,127,564 hits to-date.  This site has seen 163,127,564 hits to-date.  This site has seen 163,127,564 hits to-date.  This site has seen 163,127,564 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
จัดโครงการ พัฒนาเครือข่าย อสม.ประจำหมู่บ้าน พิมพ์

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดล่างบางพระจัดโครงการ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

Image

 

     ที่ ตลาดสดบางพระนางสาวนฤมล   เจริญศรี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดบ่างบางพระ ได้นำผู้ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
     ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มาฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารจากการสุ่มตัวอย่างอาหารในตลาดสดบางพระ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้มีประสบการณ์จริงและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยในปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภคโดยนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำมาประกอบอาหารหรือมีการเติมสารห้ามใช้ในอาหารบางอย่างลงไป รวมทั้งกระบวนการปรุงอาหารอย่างไม่ถูกสุขลักษณะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค  จากการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสดของอำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ในปีที่ผ่านมา จากการตรวจหาสารปนเปื้อนจำนวน 3,450 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลินในอาหารทะเลจำนวน 60 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.73  สารเร่งเนื้อแดง 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.34  สารกันราในอาหารแห้งจำนวน 72 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ1.73 ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค หากผู้บริโภคขาดความรู้ ความเข้าใจ อย่างเพียงพอ ในเรื่องความปลอดภัยของอาหารและการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย  ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจาก  สารปนเปื้อนในอาหารเกิดภาวะเจ็บป่วยตามมา  เพื่อให้งานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีระบบการเฝ้าระวังควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมถึงบริการสุขภาพ จำเป็นต้องมีเครือข่ายที่มีความรู้และทักษะในการตรวจเฝ้าระวัง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขด้านคุ้มครองผู้บริโภค ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ    สามารถถ่ายทอดความรู้และตรวจเฝ้าระวังได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแกนนำที่ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 11 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.